kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 3777 1993 5035 21/06/1994
 
UYUŞMAZLIK KONUSU GEÇİKCE FAİZİ DAVACININ İHTİRAZİ KAYITI KABUL EDİL-
MEYİP TAHAKKUK ETTİRİLEN KURUMLAR VERGİSİNİN VERGİ MAHKEMESİNCE TERKİ-
Nİ ÜZERİNE, GELİR (STOPAJ) MATRAHININ DOĞMASINDA KAYNAKLANMIŞ OLUP,
GELİR (STOPAJ) VERGİ MATRAHI, MAHKEMENİN KURUMLAR VERGİSİ TARHİYATI-
NIN TERKİNİNE İLİŞKİN KARARI İLE ORTAYA ALDIĞINDAN VE BU TARİH İTİBA-
RİYLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİL EDİLMİŞ VE DAVANIN İADESİ GERE-
KEN KURUMLAR VERGİSİNİN DE MEVCUT OLMASINA RAĞMEN, SÖZ KONUSU GELİR
(STOPAJ) VERGİSİNİN VADESİNDE ÖDENMEDİĞİNDEN SÖZ EDİLİP GECİKME FAİZİ
İSTENEMEYECEĞİ HK.<
Davacı şirket adına 1991 takvim yılı için Kurumlar Vergisi İhracat is-
tisnasından yararlanılan matrah tutarı üzerinden gelir (stopaj) vergi-
si ödemediğinden sözedilerek 1991 takvim yılı için salınan gelir (sto-
paj) vergisi üzerine gecikme faizi tahakkuk ettirilmiştir. Edirne Ver-
gi Mahkemesinin 1993/126 sayılı kararıyla; davacının ihtirazi kayıtla
verdiği beyanname üzerinden ihracat istisnasının kabul edilmiyerek ku-
rumlar vergisi tahakkuk ettirildiği, bunun hakkında açılan dava sonun-
da ihracat istisnasına isabet eden vergilerin terkin edildiği, davacı-
nın bu karar üzerine kurumlar vergisinden müstesna olduğu kabul edilen
tutar üzerinden beyanda bulunup, gelir (stopaj) vergisi tahakkuk et-
tirdiği ve bu verginin aynı sebepten kaynaklanan ve mahkemece terkin
edildiğinden taraflarına iadesi talep edilen kurumlar vergisinden mah-
subunu istediği bu haliyle vadesinde ödenmemiş vergi alacağından söz
edilemeyeceğinden gecikme faizinin yerinde görülmediği gerekçesiyle
kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı idare tarafından vergilendir-
me döneminin mahkeme karar tarihine göre tespit edileceğine ilişkin
bir hüküm bulunmadığı, vergi mahkemesince vergilendirme döneminin re-
sen tespit edildiği, tevkifat dönemi Nisan 1992 olduğuna göre Ocak
1993'de verilen muhtasar beyanname üzerine tahakkuk ettirilen verginin
vadesinde tahakkuk ettiği kabul edilemeyeceğinden, uyuşmazlığa konu
edilen gecikme faizinde kanuna aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek
kararın bozulması istenmektedir.
Davacı şirket Kurumlar Vergisi İhracat istisnasından yararlanmaması
nedeniyle 1991 takvim yılı için ihtirazi kayıtla verdiği beyanname
üzerine tahakkuk ettirilen vergilere karşı açtığı davada Edirne Vergi
Mahkemesinin 1992/527 sayılı kararı ile ihracat istisnasının kabul
edilip istisnaya isabet eden kurumlar vergisi ve fonların kaldırılma-
sına karar verilmiştir. Sözkonusu kararın davacı şirkete tebliğinden
sonra, davacı şirket Ocak 1993 dönemine ilişkin muhtasar beyannamesini
vererek bu nedenle doğan yeni vergi borçlarının fazladan ödenen kurum-
lar vergisi alacağından mahsubunu istemiştir. Ancak vergi dairesince
davacı şirket adına 1991 takvim yılı gelir (stopaj) vergisi için nor-
mal vade tarihinden tahakkuk yapıldığı tarihe kadar gecikme faizi ta-
hakkuk ettirilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin 8.bendinde; dağıtıl-
sın veya doğıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların Kurumlar Ver-
gisi Kanununun 8.maddesinin 2,3,11 ve 16 numaralı bendleri dışında ka-
lan kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve iratlarından ge-
lir vergisi tevkifat yapılacağı öngörülmüştür.
Uyuşmazlık konusu gecikme faizinin, davacının ihtirazi kayıdı kabul
edilmeyerek tahakkuk ettirilen kurumlar vergisinin vergi mahkemesince
terkini üzerine gelir (stopaj) vergisi matrahının doğmasından kaynak-
landığı anlaşılmaktadır. Gelir (stopaj) vergisi matrahı, mahkemenin
kurumlar vergisi tarhiyatının terkinine ilişkin kararı ile ortaya çık-
tığından ve bu tarih itibariyle Vergi Dairesi Müdürlüğünce tahsil e-
dilmiş ve davacıya iadesi gereken Kurumlar Vergisinin de mevcut olma-
sına rağmen, söz konusu gelir (stopaj) vergisinin vadesinde ödenmedi-
ğinden söz edilerek gecikme faizi hesaplanıp istenmesinde isabet bu-
lunmamaktadır. Kaldı ki Danıştay Dördüncü Dairesinin 1993/2568 sayılı
kararı ile davacı şirketin ihracat istisnasından yararlanma hakkı bu-
lunmadığı gerekçesiyle kurumlar vergisinin kaldırılmasına ilişkin mah-
keme kararı bozulmuştur. Uyuşmazlığın bu esasa göre sonuçlanması ha-
linde davacıdan ayrıca gelir (stopaj) vergisi istenmesinin dayanağı
kalmayacaktır.
Bu nedenle, uyuşmazlık konusu gecikme faizinin terkinine ilişkin mah-
keme karırnda kanuna ve usule aykırılık bulunmadığından, temyiz iste-
minin reddine karar verildi.

(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA