kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 393 1981 2678 08/02/1984
 
775 SAYILI YASADAN ÖNCE YAPILMIŞ OLAN GECEKONDU NEDENİYLE DAVACILAR
ADINA YAPILAN TAHSİSİN, MURİSLERİNİN BAŞKA BİR TAŞINMAZI BULUNDUĞU NE-
DENİYLE GERİ ALINMASINDA İSABET OLMADIĞI HK.<
Dava, davacılar adına 775 sayılı yasanın geçici 5.maddesi uyarınca ya-
pılan tahsisin geri alınmasına ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin
iptali istemi ile açılmıştır.
775 sayılı yasanın 25.maddesinde; Her ne sebeple olursa olsun bu kanun
hükümlerine göre arsa tahsis edilecek kimselerin yoksul veya dar gelir
li olması, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhan-
gibir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi
bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan pa-
yına sahip bulunmaması koşulu getirilmiştir.
Ölen babalarından davacılara geçen ve 775 sayılı yasanın yürürlüğe gir
mesinden önce mevcut olan gecekonduya karşılık davacıların adına yapı-
lan tahsis işlemi, davacıların ölen babalarına ait tapuda kayıtlı gay-
rimenkul bulunduğu nedeniyle geri alınmış ise de, davacılar adına tapu
da kayıtlı müstakil ev yapmaya müsait bir arsa veya yapı bulunmadığı
dava dosyasının incelenmesinden anlaşıldığından, yapılan tahsisde 25.
maddeye bir aykırılık bulunmamaktadır.
Öte yandan, tahsisin geri alınması nedenlerinden biri olarak, aynı par
sel üzerinde, başka kişinin de hak sahibi olduğu, bu kişiye de hisseli
olarak tahsis yapılması gerektiği belirtildiğine göre, Gecekondu Kanu-
nu Uygulama Yönetmeliğinin 72.maddesinde belirtilen ölçü ve esaslar
gözönünde tutularak hak sahiplerine hisseli parsel tahsisi olanağı bu-
lunup bulunmadığının da araştırılması gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu geri alma işleminde mevzuata
uyarlık görülmediğinden, belirtilen esaslara göre inceleme yapılarak
yeniden işlem tesis edilmek üzere dava konusu Belediye Başkanlığı işle
minin iptaline karar verildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA