kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 821 1992 1480 17/02/1994
 
DEFTER VE BELGELERİNİ İBRAZ ETMEYEN MÜKELLEFİN TAKDİR OLUNAN DÖNEM MAT
RAHINDA ORTADA BULUNAN BİLGİ VE BELGELERE GÖRE FAZLALIK OLMADIĞI HK.<
Narenciye ve bakliyat alım satımı yapan davacı adına 1.4.1985-31.12.
1985 dönemine ait defter ve belgelerini ibraz etmediğinden dolayı re'
sen takdir yoluyla gelir vergisi salınmış kaçakçılık cezası kesilmiş-
tir. İçel 1.Vergi Mahkemesi 20.11.1991 günlü ve 1991/600 sayılı kara-
rıyla karşıt inceleme için defter ve belgeleri istenen ancak bu belge-
leri ibraz edeceğini bildirdiği güne ait, Kıbrıs'ta yayımlanan Kıbrıs
Postası Gazetesi ile belgelerinin kaybolduğunu ilan ettiren davacının,
tutulması zorunlu defter ve belgelerine ilişkin kayıtların ihticaca
salih olmadığı, gelir vergisi matrahının doğru olarak hesaplanmasına
imkan vermediği, Konya'da bulunan şahıslara Ekim-1985 ayı içinde kesti
ği beş adet faturanın hasılatını gelir vergisi matrahına eklemediği so
nucuna varıldığından kaçakçılık cezalı tarhiyatta kanuna aykırılık gö-
rülmediği gerekçesiyle, davayı reddetmiştir. Davacı, defter ve belgele
rinin kaybolduğunu vergi dairesine bildirdiği halde hiç bir şekilde
ifadesine başvurulmadığını, satışları arasında Konya'ya satıldığı var
sayılan kuru üzümün bulunmadığını, esasen iş kapasitesinin dörtyüz mil
yonluk fatura düzenleyecek kadar büyük olmadığını, bu faturaları kendi
sinin düzenlemediğini ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını is-
temektedir.
Davacının, 1985 yılına ait defter ve belgelerini istenmesine rağmen
vergi dairesi müdürlüğüne ibraz etmemesi, Vergi Usul Kanununun 30.mad-
desine göre re'sen takdir nedenidir. Yükümlü elde ettiği hasılatını
defterlerine kaydettiğini ve takdir olunan 9.500.000 liradan daha az
gelir elde ettiğini ispat edememektedir. Ekim 1985 ayına kadar en az
18 adet fatura düzenlediği, bunun son beş adedine göre 484.979.470 li-
ra hasılat elde ettiği dikkate alındığında takdir olunan dönem matra-
hında bir fazlalık bulunmamaktadır. İlgili defter ve belgelerini ibraz
edemediğine göre re'sen yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık görülmemiş
tir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.


BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA