kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1995 451 1994 4233 01/03/1995
 
NAKLİYECİLİK FAALİYETİNDE KULLANDIĞI ARACI GAYRİ TİCARİ OLARAK DEĞİŞ-
TİREREK TİCARİ FAALİYETİNE SON VEREN YÜKÜMLÜNÜN BU ARACI KENDİ UHDE-
SİNDE BIRAKMASI TESLİM SAYILAMAYACAĞINDAN KATMA DEĞER VERGİSİ DOĞUR-
MAYACAĞI HK.<
Nakliyecilik faaliyetinde bulunan yükümlünün 14.1.1992 tarihinde kam-
yonunu gayriticariye çevirerek ticari faaliyetine son vermesi üzerine,
araç işletmeden çekildiği halde fatura kesilmemesi katma değer vergi-
sinin beyan edilmemesi nedeniyle re'sen tarholunan kaçakçılık cezalı
katma değer vergisine karşı açılan davayı; yükümlünün nakliyecilik
faaliyetinde kullandığı kamyonunu 14.1.1992 tarihinde gayri ticari
olarak değiştirerek ticari faaliyetine son verip, kendi uhdesinde bı-
rakması, 3065 sayılı Yasanın 1. ve 3/a madde hükümleri karşısında tes-
lim sayılamıyacağından ve teslimi yapılmayan bir araç için de fatura
düzenleme mecburiyeti olmadığından katma değer vergisi doğmayacağı, bu
durumda re'sen yapılan cezalı tarhiyatta yasal isabet görülmediği ge-
rekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin eden Kayseri Vergi
Mahkemesinin 16.2.1994 gün ve 1994/149 sayılı kararının bozulması is-
tenilmektedir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine,
anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI :90)
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA