kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1990 2739 1989 642 12/10/1990
 
DAVACI LEHİNE VERİLMİŞ BİR KARAR BULUNMADIKÇA YARGILAMA GİDERİNİN DA-
VALIYA YÜKLETİLEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlü adına re'sen salınan gelir vergisi ile kesilen kaçakçılık ceza
sına karşı dava açılmasından sonra uzlaşmaya varılması nedeniyle karar
verilmesine yer olmadığına ve yargılama giderlerinin davalıdan alınıp
davacıya verilmesine ilişkin olarak Vergi Mahkemesince verilen kara,
yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekirken, davalı-
ya yükletilmesinin usul ve kanuna uygun olmadığı ileri sürülerek Vergi
Dairesi Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesinde, bu Kanunda
hüküm bulunmaması halinde yargılama giderleri konusunda Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiş, kararlarda
bulunacak hususlar başlığını taşıyan 24.maddesinde, yargılama giderle-
ri ve hangi tarafa yükletildiğinin kararda belirtileceğine değinilmiş
ve 31.madde ile atıfta bulunulan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
416.maddesinde de "masarifi muhakemeyi berveçhi peşin tediye eden ta-
raf haklı çıkarsa bu masraf diğer tarafa tahmil olunur" hükmüne yer
verilmiştir.
Belirtilen bu kuralların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, yargılama
giderlerini peşin olarak ödeyen tarafın, yapılan yargılama sonucunda
haklı çıkması halinde söz konusu giderlerin karşı tarafa yükletilmesi
gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, yargılama giderleri peşin olarak davacı
tarafından ödenmek suretiyle açılan dava sonucunda, davacının haklı
çıktığı yolunda Mahkemece verilmiş bir karar bulunmadığı gibi, Vergi
Usul Kanunun'da öngörülen idari usul çerçevesinde yapılan uzlaşma neti
cesinde dava konusunun ortadan kalkmış olmasını da, davacının yargıla-
mada haklı çıktığı biçiminde nitelendirmeye olanak bulunmamaktadır.
Bu itibarla davacı üzerinde bırakılması gereken yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesinin usul ve kanuna uygun olmadığı açıktır.
Belirtilen bu nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının yargılama giderle-
rine ilişkin hüküm fıkrası yönünden bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83)


BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA