kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 927 1979 1597 02/03/1983
 
PLAN VE PROJEDE YER ALMAYAN TOPLU SIĞINAĞIN YAPILMAMIŞ OLMASI, SİTE
ANA GİRİŞ YOLUNUN İFRAZ EDİLEREK TAPUDA BELEDİYEYE TERKEDİLMEMESİ VE
YOLA KONULMUŞ BARİYERİN KALDIRILMAMIŞ OLMASININ YAPI KULLANMA İZNİ VE-
RİLMESİNİ ENGELLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, Belediyesi mücavir alanında bulunan Tatil Sitesi, ... parseldeki
yapıya kullanma izni verilemiyeceğine ilişkin Belediye Başkanlığı iş-
leminin ve bu işleme dayanak gösterilen belediye meclisi kararının da-
vanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmış-
tır.
6785 sayılı yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 16.maddesinde, "Yapı
tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısım-
ları ikmal edildiği takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için
belediyeden izin alınması mecburudir. Yapı, mal sahibinin yazılı iste-
ği üzerine fen ve sağlık mensuplarınca muayene edilerek, ruhsat ve ek-
lerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımlarından mah
zur görülmediği takdirde, kullanma izni verilir" denilmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Gömeç Belediyesi mücavi
alanında yapılan TatilSitesindeki konutuna kullanma izni verilmesi is-
teğiyle yaptığı başvurunun, dava konusu Belediye Başkanlığı işlemi ile
ortakların müştereken kullanacağı toplu sığınağın henüz yapılmadığı,
imar planın göre kamuya açık olması gereken Site ana giriş yolunun if-
raz edilerek tapuda belediye adına terkedilmediği ve bu yol üzerine
bariyer kurularak siteye girişin yasaklanmış olduğu gerekçesiyle bele-
diye meclisinin kararı da dayanak gösterilmek sureti ile reddedildiği
anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen yasa kuralına göre bitmiş bir yapıya kullanma izni
verilmemesi ancak yapının ruhsat ve eklerine uygun olmaması ve kulla-
nılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca görülmesi halinde mümkün-
dür. Plan ve projede yer almayan toplu sığınağın yapılmamış olması si-
te ana giriş yolunun ifraz edilerek tapuda belediye adına terkedilme-
mesi ve inşaatın emniyeti bakımından yola kurulmuş olan bariyerin site
de inşaat devam ettiğinden henüz kaldırılmamış bulunması inşası tamam-
lanmış site konutlarına anılan Yasa kuralına göre kullanma izni veril-
memesini gerektirmez.
Yukarıda açıklanan nedenle davacının yapısına kullanma izni verilmeme-
sine ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin ve bunun dayanağı olan bele
diye meclisi kararının iptaline karar verildi.


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA