kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1999 1073 1997 3246 17/03/1999
 
BEYANDIŞI KALAN MESKEN SATIŞ NEDENİYLE DOĞAN KAZANCIN TİCARİ KAZANÇ
OLARAK DEĞİL GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 80/7.MADDESİ UYARINCA DEĞER AR-
TIŞI KAZANCI OLARAK VERGİLENDİRİLMESİ, KAZANCIN SAİR KAZANÇ OLMASI NE-
DENİYLE GEÇİCİ VERGİ SALINMAMASI GEREKTİĞİ DAİRE SATIŞI TİCARİ FAALİ-
YET KAPSAMINDA OLMADIĞINDAN FATURA DÜZENLENMESİNE GEREK BULUNMADIĞI,
BU NEDENLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLME-
DİĞİ HK.<
İnşaat müteahhitliği işiyle uğraşan davacının 1994 takvim yılına iliş-
kin hesaplarının beyan dışı bırakılan mesken satışı ile sınırlı olarak
incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak re'sen sa-
lınan kaçakçılık cezalı gelir vergisi, fon payı ve geçici gelir vergi-
si ile kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı; satılan
bir adet dairenin 1993 yılında alındığı, inşaat müteahhitliği nedeniy-
le inşa edilen bir daire olmadığı inceleme raporu ve eki tutanaktan
anlaşıldığından, bu faaliyet nedeniyle elde edilen kazancın ticari ka-
zanç olarak değil, Gelir Vergisi Kanununun 80/7. maddesinde belirtilen
değer artış kazancı olarak kabulü ve vergiye tabi tutulması gerektiği,
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinin 2.fıkrasına göre, ge-
çici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ti-
cari ve mesleki kazanca isabet eden kısmının %50'si olması gerektiğin-
den, sair kazançlar ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı geçici
verginin kapsamı dışında bırakıldığından salınan kaçakçılık cezalı ge-
çici vergide yasal isabet bulunmadığı, olayın oluş biçimi ve matrah
farkının arızi bir faaliyete dayalı olması nedeniyle, tarhiyata kaçak-
çılık değil kusur cezası uygulanması gerektiği, daire satışı ticari
faaliyet çerçevesinde olmadığından, sair kazanç çerçevesinde Gelir
Vergisi Kanununun 80/7. maddesine göre yapılan satış için fatura dü-
zenlenmesine gerek bulunmadığı cihetle kesilen özel usulsüzlük ceza-
sında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul ederek tarhi-
yatı kusur cezalı olarak onayan, kaçakçılık cezalı geçici vergi ile ö-
zel usulsüzlük cezasını kaldıran ... Vergi Mahkemesinin ... günlü ve
1996/576 sayılı kararının; mesken satışından elde edilen gelirin tica-
ri kazanç çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, buna göre yapılan
tarhiyatın ve kesilen cezaların aynen onanması gerektiği ileri sürüle-
rek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen i-
ddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA