kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1998 3891 1997 1649 11/11/1998
 
AMME BORÇLARININ İPTALE TABİ TASARRUFLARDA BULUNDUĞUNUN SAPTANMASI HA-
LİNDE BAŞVURULACAK YOLUN 6183 SAYILI YASANIN 24.MADDESİ UYARINCA GENEL
MAHKEMELERDE TASARRUFUN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMAK OLDUĞU HK.<
Dava, kendisinden gayrimenkul satın alınan şahsın yönetim kurulu üyesi
olduğu anonim şirketin vergi borcundan dolayı satışa konu gayrimenkul
üzerine konulan ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararıyla; 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 27, 28, 29 ve
30. maddelerinde borçlunun iptale tabi tasarruflarının açıklandığı,
24. maddesinde ise, amme borçlusunun belirtilen maddelerde yazılı ta-
sarruf ve muamelelerinin iptali için genel mahkemelerde dava açılaca-
ğının hükme bağlandığı, olayda üçüncü kişi konumunda bulunan davacının
mülkiyetine geçtikten sonra, satıcının yönetim kurulu üyesi bulunduğu
anonim şirketin vergi borcundan dolayı satışa konu taşınmaz üzerine
ihtiyati haciz konulduğu, buna göre borçlunun hacizden önce yaptığı bu
tasarrufun iptali için genel mahkemelerde dava açılması gerekirken,
ihtiyati haciz işlemi tesis edilmesinde isabet görülmediği gerekçesiy-
le bu işlemin iptaline karar verilmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü ta-
rafından, ihtiyati hacze konu gayrimenkul satışının muvazaalı olduğu,
bu nedenle tesis edilen işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sü-
rülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, ... Vergi Mahkemesinin ...
sayılı kararının onanmasına karar verildi.(MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:100)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA