kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 469 1984 715 07/02/1985
 
ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA UYUŞMAZLIK KONUSU MEBLAĞA BAĞ-
LI OLMAKSIZIN TARAFLARDAN BİRİNİN İSTEMİ HALİNDE DURUŞMA YAPILMASININ
ZORUNLU BULUNDUĞU HK. <
Uyuşmazlık, davacı adına 1976 yılı için ikmalen salınan emlak alım ver
gisi ile kesilen kusur cezasının itirazsız kesinleştiğinden bahisle dü
zenlenen ödeme emrini iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması
isteminden ibarettir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17.maddesinin 1.bendinde;
Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılan iptal ve İkiyüzbin
lirayı aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlar
la benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı ikiyüzbin
lirayı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine du-
ruşma yapılacağı açıklanmış bulunmasına göre ödeme emirlerinin iptali
talebiyle açılan davalar, tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı
açılan davalar mahiyetinde olmadıklarından, herhangi bir ihtilaf konu-
su meblağa bağlı olmaksızın taraflardan birinin duruşma yapılması yo-
lundaki isteğinin yerine getirilmesi ve uyuşmazlığın duruşma yapılmak
suretiyle halli zorunluluktur.
Temyiz konusu edilen kararda ise, yükümlü dava dilekçesinde duruşma ta
lebinde bulunmuş olmasına rağmen duruşma yapılmaksızın, bir kısım iddi
aların kabülü suretiyle hüküm vaz edildiği dosya münderacatından anla-
şılmaktadır.
Öte yandan, miktar gösterilmeksizin yargılama giderinin davalıdan alı-
narak davacıya verilmesi yolunda vaz edilen hüküm fıkrası da kararı sa
katlar niteliktedir.
Açıklanan bu nedenlerle Vergi Mahkemesince usule aykırı olarak ittihaz
edilmiş olan temyiz konusu kararın bozulmasına karar verildi.


RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA