kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1332 1986 336 14/05/1986
 
BİRDEN FAZLA ÖDEME EMRİ İLE BİRDEN ÇOK İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİNE KARŞI
AYNI DİLEKÇE İLE AÇILAN DAVADA DİLEKÇE RED KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ
HK.<
Davacılar adına yöneticisi oldukları anonim şirketin vergi borcundan
dolayı Vergi Usul Kanununun 10.maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emri
ile ihtiyati haciz işlemlerini iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bo
zulması isteminden ibarettir.
Yukarıda sözü edilen 2577 sayılı Kanunun 5.maddesinin 1.bendinde; her
idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı; ancak, aralarında mad-
di ve hukuki bakımdan bağlılık bulunması halinde, aynı şahsı ilgilen-
diren birden fazla işlem aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilece-
ği; aynı maddenin 2.bendinde de; birden fazla şahsı ilgilendiren işlem
den dolayı müşterek dilekçe ile dava açılabilmesinin hak veya menfaat-
te iştirak ile maddi ve hukuki sebeplerde birlik bulunmasına bağlı ol-
duğu açıklanmış, bu hükümlere aykırı dava açılması halinde ne yolda ka
rar verileceği ise aynı Kanunun 15.maddesinin 1.bendinin (d) bendinde
öngörülmüş bulunmaktadır.
Vergi Mahkemesinde 17.3.1984 tarihli dilekçe ile açılan davada; herbi-
ri davacılar adına müşterek olarak düzenlenen ve yöneticisi oldukları
Kimsa Sanayi A.Ş.nin 1981,1982 ve 1983 dönemlerine ait istihsal, gelir
stopaj, kurumlar, mali denge ve damga vergileri ile gecikme zammı,
usulsüzlük cezası ve akaryakıt fiat farkından kaynaklanan borçları
için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10.maddesinin 2.fıkrası hükmüne
dayanılarak düzednlenen (18) adet ödeme emrinin ve bu borçlara bağlı
olarak uygulanan ihtiyati haciz işlemlerinin iptali istenilmekte olup,
herne kadar, ödeme emirlerinin herbiri davacılar adına müşterek olarak
düzenlenmiş bulunduklarından bu ödeme emirlerine karşı davacıların müş
terek dilekçe ile dava açmaları 2577 sayılı Kanunun 5.maddesinin yuka-
rıda açıklanan 2.fıkrası hükmüne göre mümkün bulunmakta ise de; davaya
konu ödeme emirlerinin, davacıların yönetici oldukları tüzel kişinin
vergi kanunlarında yazılı ödevlerinin yerine getirilmesinde kasıt ve
ihmallerinin bulunduğu gerekçesiyle Vergi Usul Kanununun 10.maddesinin
2.fıkrasının idareye verdiği yetkiye dayanılarak şirket borçlarının da
vacılardan tahsili amacıyla düzenlenmiş bulunmaları karşısında maddi
uyuşmazlığın çözümü, her kamu alacağının ilgili bulunduğu mevzuat hük-
müne göre kanuni ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin, getiril-
memişse bu ödevlerin yerine getirilmemelerinde yönetici durumunda bu-
lunan davacıların kasıt ya da ihmallerinin bulunup bulunmadığının araş
tırılmasını gerektirdiğinden, herbiri ayrı birer kesin ve yürütülmesi
zorunlu idari iŞlem olan ödeme emirlerinin ve ihtiyati haciz işlemle-
rinin aralarında maddi ve hukuki bakımdan bağlılık bulunmadığı, dolayı
sıyla anılan ödeme emirlerine ve ihtiyati haciz işlemlerine karşı aynı
dilekçe ile dava açılamıyacağı açıktır.
Bu nedenle, birden fazla ödeme emri ile yine birden fazla ihtiyati ha-
ciz işlemine karşı aynı dilekçe ile açılan davanın esası hakkında ka-
rar verilmesinde isabet görülmediğinden, Vergi Mahkemesinin temyize ko
nu kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15.maddesi-
nin 1.bendinin (d) fıkrası uyarınca karar verilmek üzere bozulmasına
karar verildi.
BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA