kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1994 3639 1994 1114 27/09/1994
 
AMME BORÇLUSU ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILMAK YÖNÜNDEKİ
İRADESİNİ NOTER KANALI İLE ŞİRKETİN İLGİLİ KURULLARINA BİLDİREN VE BU
TARİHTEN İTİBAREN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMASINA FİİLEN İMKAN BULUN-
MAYAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN, TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE
İSTİFASININ TESCİL VE İLAN ŞARTINA BAĞLI OLDUĞU GEREKÇESİYLE ŞİRKETİN
VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HK.<
Seda Plastik A.Ş.nin ödenmeyen vergi borçları için kanuni temsilci sı-
fatıyla yükümlü adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10.maddesi uya-
rınca tanzim ve tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan davayı; işlem
dosyasının incelenmesinden yükümlünün 10.5.1989 tarihi itibariyle şir-
ketin yönetim kurulu üyesi olduğunun anlaşıldığı, herne kadar bu göre-
vinden 13.11.1989 tarihli istifa mektubu ile ayrıldığını belirtmekte
ise de, TürkTicaret Kanunu hükümlerine göre istifanın 3.kişileri bağla
ması tescil ve ilan şartına bağlı olduğundan, bu şart yerine getiril-
meksizin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığının kabul edilemeyceği,
sonuç olarak, yönetim kurulu üyeliğine başladığı 10.5.1989 tarihinden
itibaren kanuni temsilci olan yükümlü tüzel kişiliğin muacceliyet kes-
beden vergi borçlarından yasada öngörülen şartları taşımak kaydıyla so
rumlu olup, adına ödeme emri tanzim ve tebliğinde isabetsizlik bulunma
dığı gerekçesiyle reddederek ödeme emrini onayan kararının bozulması
istemidir.
6183 sayılı Kanunun 3.maddesinde, bu kanunda yer alan amme borçlusu ya
da borçlu teriminin "amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki
ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilcisi veya mirasçılarını ve
vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve ku
rumlar temsilcilerini" ifade ettiği belirtilmiş olup, amme borçlusunun
kim olduğu ise, ilgili vergi kanununda gösterilmiştir.
213 sayılı Kanunun 10.maddesinde de, tüzel kişilerin mükellef veya ver
gi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilci-
leri tarafından yerine getirileceği hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, temsilcilerin ödevlerini yerine getirmeleri için, tarh dö-
neminde kanuni temsilcilik görevini yürütmekte olmaları gerekmektedir.
Bir başka anlatımla kanuni temsilci görevli bulunduğu süre ile sınırlı
olarak vergi ödevlerini yerine getirmek durumundadır.
Olayda, şirket yönetim kurulu üyeliğinden 13.11.1989 tarihli istifa-
nın, tescil ve ilan edilmemiş olması nedinye üçüncü kişileri bağlamaya
cağı ve idare yönünden, halen yükümlünün kanuni temsilcilik sıfatını
haiz olduğu gerekçesi ile karar verilmiş ise de; yönetim kurulu üyeli-
ğinden ayrılmak yönündeki iradesini noter aracılığı ile şirketin ilgi-
li kurullarına bildiren ve 13.11.1989 tarihinden itibaren yönetim kuru
lu üyeliği yapmasına fiilen imkan kalmayan yükümlünün bu tarihten son-
raki dönemlere isabet eden amme alacaklarından sorumlu tutulamayacağı
açıktır.
Bu durumda, dava konusu ödeme emrinin istifa tarihinden sonraki dönem-
lere ait vergi borçlarına ilişkin kısmının iptali gerekirken onanmasın
yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Gaziantep Vergi Mahke
mesinin 13.9.1993 gün ve 1993/1079 sayılı kararının bozulmasına karar
verildi.
(DAN-DER; SAYI:90) BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA