kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 561 1990 142 26/03/1991
 
İSKİ'NİN İÇME SUYU HAVZALARINI KORUMA GÖREVİ BULUNDUĞUNDAN, MEVZUATA
AYKIRI YAPILAR KONUSUNDA YIKMA KARARI VEREBİLECEĞİ HK.<
Dava, davacıya ait inşaatın Ömerli Barajı koruma alanı içerisinde kal-
dığından yıktırılmasına ilişkin İSKİ Yönetim Kurulu kararının iptali
istemiyle açılmış, İdare Mahkemesincem, 2560 sayılı yasanın 20.madde-
sinin, bu madde uyarınca düzenlenen yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği ile birlikte incelenmesinden, İSKİ'nin yıkım yetkisinin bu
lunmadığı, ancak 0-300 m.lik alanda kalan mutlak koruma alanı içinde
olmak kaydıyla kamulaştırma yetkisinin bulunduğununanlaşılması karşı-
sında davalı idarece doğrudan yıkım yolunda tesis edilen işlemde huku-
ka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş,
bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 20.
maddesinde "kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile
içme suyu alınan havzaların korunması için gereken tedbir ve düzenle-
meler Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenir. Bu yö
netmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana getirdiği
zarar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uya-
rınca sebep olanlara ödettirilir ve su havzalarını için zararlı tesis
ve yapılar tebligat üzerine ilgilisince kaldırılır ve giderleri ilgili
den tahsil edilir" hükmü yer almıştır.
Bu durumda, içme suyu alınan havzaların korunması için gerekli tedbir-
leri almakla yükümlü olan davalı idarenin kendisine yasa ile verilen
bu görevi yerine getirmek üzere zararlı tesis ve yapılara mani olması
ve mevcut yapılar hakkında yıkım kararı vermesi yukarıda açıklanan mad
denin tabii bir sonucu olup, maddede yer alan "kaldırılır" ifadesinin
yıkımı da kapsadığı ve davalı idarenin yetkili olduğu anlaşıldığından,
işlemin mahkemece yetki yönünden iptaline karar verilmesinde isabet gö
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması
na karar verildi.BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA