kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 1387 1987 715 11/04/1988
 
MAĞAZA İÇİNDEKİ YER DÖŞEME HALISINDA YAZILI BULUNAN FİRMA ADININ İLAN
VE REKLAM SAYILAMAYACAĞI HK. <
Uyuşmazlık; Yükümlü firmaya ait işyerinin yer döşemesinde "Beymen" ya-
zısının bulunduğu yoklama fişi ile tesbit edilmesi sonucunda salınan
İlan ve Reklam vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12.maddesinde belediye sınırları
ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilen ve reklemın Vergiye
tabi olduğu, aynı Kanunun 15/1. maddesinde ise dükkan, ticari ve sınai
müessese ve serbest meslek erbabından, çeşitli yerlere asılan ve takı-
lan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamın
beher metrekaresinden kanunda belli edilen nisbetler dahilinde Beledi
ye Meclisince Kanunun 96/B bendi uyarınca tesbit edilecek tarifeye gö-
re ilan ve reklam vergisi alınacağının öngörüldüğü, olayda İlan ve Rek
lam Vergisine tabi tutulan döşeme üzerindeki yazıların ne amaçla yapıl
dığının incelenmesi gerektiği, ilanen, bir şeyin halka duyurulması,
reklemın ise, hem duyurma ve tanıtma, hem de beğendirme olarak tarif
edildiği, ilan ve reklamın halk kitlelerine karşı firmanın kendi ürünü
tercih ettirme gayreti taşıdığı, bu konuda seçimini yapmamış vatandaşı
yönlendirerek müşteri kazanmak olduğu, daha ziyade sokak, cadde gibi
umumi mahallere ve bina dış cephelerinde yapılan ilan ve reklamların
gayesine ulaştığı, bir mağazanın zemin döşemesinde yazılı firma adının
reklemın amaç ve tarifinde sayılan hususları taşımadığı, reklemın, müş
teri olmayan, müşteri safhına çekmek amacına yönelik olduğu, oysa mağa
zaya giren kişinin aradığını kendisine uygun şartlarda bulduğu takdir-
de müşteri sayıldığı, diğer bir ifade ile dışardaki reklemın etkisi i-
le tercihini yaparak mağazaya gelen kişi olduğu, bu nedenle mağazanın
yer döşeme halısı üzerindeki firma adının ilan ve reklam vergisine ta-
bi olmadığı gerekçesi ile kabul eden Vergi Mahkemesi kararının bozul
ması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA