kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1987 25 1987 3 22/01/1987
 
KÖY OLARAK MAHALLELERİNE HİZMET SUNAN BİR YEREL YÖNETİM, BELEDİYE OLA-
RAK DA HİZMET GÖTÜREBİLECEĞİNDEN, MERKEZ İTTİHAZ EDİLECEK YERE MAHAL-
LELERİN UZAKLIĞINDA EN ÇOK 500 METRE OLMASI KOŞULUNUN BU NİTELİKTEKİ
KÖYLERDE ARANMAYACAĞI HK.<
Köyde belediye kurulması hususunda düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı ya
zısıyla gönderilen dosya incelendi.
"1580 sayılı Yasanın 7469 sayılı Yasayla değiştirilen 7.maddesinin (A)
bendi hükmüne göre birkaç köyün veya köylerle köy kısımlarının veyahut
muhtelif köy kısımlarının birleştirilerek belediye kurulabilmesi için
yerleşik alanları arasında merkez kabul edilecek yere uzaklığın en çok
500 metre olması gerekir.
Konu hakkında karar verilebilmesi için, Yasada merkez ittihaz edilecek
yerle diğer yerleşim yerleri arasında uzaklık yönünden bir koşul öngö-
rülmüş bulunmasının amacı üzerinde durmakta yarar vardır. Kuşkusuz, bu
hizmeti buralara götürebilmek, etkili ve kurulacak belediyenin mali
olanaklarını tüketmeyecek bir verimlilik içinde götürebilmektir. Şayet
yasakoyucu, bütün bunların 500 metrelik bir uzaklık içerisinde mümkün
olabileceğini düşünmüŞse, bunu, birden çok yerleşim yerinin birleşti-
rilmesiyle kurulacak her belediye için aramak gerekir. Yasakoyucunun
düşüncesini, yasanın amacını gerçekleştirmek ancak böyle mümkün olur.
Bir köyle o köye bağlı köy kısımlarının birleştirilerek belediye kurul
masında bu koşulu aramayıp bir köyle başka köylerin veya köy kısımları
nın birleştirilmesinde aramanın yasanın amacına aykırılığı ve sakınca-
ları açıklanmasına gerek duyulmayacak kadar ortadadır.
Dosyada bulunan krokinin incelenmesinden, Çiftçi Damları ve Yaylaevle-
ri Mahallelerinin Köyün yerleşim merkezine 4000 metre, Çamşarı Mahalle
sinin 2000 metre uzaklıkta bulunduğunun anlaşılmış olması karşısında,
bütün mahalleleri arasında Yasanın öngördüğü 500 metre uzaklık koşulu
mevcut olmayan bu Köyde belediye kurulmasına yasal olanak bulunmadığı"
yolundaki ayrışık oylara karşı, 1580 sayılı Belediye Kanununun 7469
sayılı Kanunla değişik 7.maddesinin A bendinde, "Bir köy veya meskun
sahaları arasında merkez ittihaz edilecek yere azami 500 metre mesafe-
si bulunan bir kaç köyün veya köylerle köy kısımlarının, veyahut muh-
telif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için nüfusla-
rı tutarının son nüfus sayımına göre 2000 den fazla olması, köy ihti-
yar meclisinin bir mazbata ile veya seçmenlerinin en az yarısından
fazlasının yazılı olarak mahallin en büyük mülkiye memuruna müracaat
etmesi veya valinin resen bu işe lüzum göstermesi lazımdır." denilmek-
tedir.
Görüldüğü gibi, Yasa belediye kurulabilecek yerleşim birimlerini iki
kategori olarak düzenlemiştir:
1- Bir köy,
2- Meskun sahaları arasında merkez ittihaz edilecek yere azami 500 met
re mesafesi bulunan;
A- Bir kaç köy,
B- Köylerle köy kısımları,
C- Muhtelif köy kısımları
İkinci kategoride yer alanlar, birleşerek belediye kuracakları için
aralarındaki uzaklığın, belediye hizmetlerinin beldenin tamamına ulaş-
tırabilmesine engel olmaması gereklidir. Kanunkoyucu, bu uzaklığı 500
metre olarak belirlemiştir.
Birinci kategori olan, bir köyün, belediye olmasında bir birleşme söz
konusu değildir. zaten birleşik durumda olan bir köy yönetiminin, sos-
yolojik ve coğrafi bütünlüğü bozulmadan belediye yönetimine dönüştürül
mesi söz konusudur. Köy olarak, mahallelerine hizmet sunan bir mahalli
idarenin, belediye olarak da hizmet götürebileceği tabiidir. Bu bakım-
dan, merkez ittihaz edilen yere mahallelerinin uzaklığı 500 metreden
çok olan bir köyde belediye kurulurken mesafe koşulu aranmayacaktır.
Yasa da böyle bir koşulu öngörmemektedir.
Belediye kurulması için yasal koşulların bulunduğu anlaşıldığından ve
yerel kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kasabanın gelişmesinde yararlı
olacağı kanısına varıldığından, istek ve öneri doğrultusunda köyde be-
lediye kurulmasına karar verildi.

(MS/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA