kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 1272 1982 3043 26/05/1983
 
TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASIYLA PASAPORTU İNCELEMEYE ALINAN KİŞİYE, İŞ
VE İŞÇİ BULMA KURUMUNDAN İŞÇİ OLDUĞUNU KANITLAYAN BELGE ALAMAMASI NE-
DENİYLE İDARECE İŞÇİ PASAPORTU VERİLMEMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK OLMA-
DIĞI HK.<
Dava, Valilikçe davacıya verilen işçi pasaportuna geçerlilik tanınması
veya yenisinin verilmesi isteminin reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı
işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Almanya da işçi olarak çalışmakta
iken, yurda izinli olarak gelişi sırasında Bulgaristan yetkili makamla
rınca pasaportundan şüphelenilerek kendisine bu ülkeden geçiş izni
vermedikleri, pasaportunun fotoğraf sahifesinin oğlu tarafından tahrif
li hale getirildiği beyanı üzerine Belgrad Büyükelçiliği Konsolosluk
Şubesince verilen sayahat belgesi ile yurda döndüğü, tahrifatlı pasa-
portun Valiliğe gönderildiği, davacının ifadesinin alındığı, müracaatı
ile pasaportunun tutanakla kendisine teslim olunduğu, İş ve İşçi Bulma
Kurumunca işçiliğini tanımlayan bir belge ibraz edemediğinden yeni bir
işçi pasaportu talebinin yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.
İçişleri Bakanlığınca, Valilikten davacının pasaportuna el konulması-
nın nedeninin sorulması üzerine; Valilikçe pasaportun Teknik Büroda
incelenmesiyle ilk düzenlemede yapıştırılan fotoğrafın yerinden sökü-
lerek başka bir fotoğrafın yapıştırıldığının ve bu işlemin bir kaç de-
fa yapılmış olduğunun tesbit olunduğu ve davacının Cumhuriyet Savcılı-
ğına sevk edildiği, adliyece serbest bırakılarak evraklarının Adliyeye
gönderildiği yolunda cevap verildiği anlaşılmakta olup, konu bu yönüy-
le adliyeye intikal ettirilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 2009 sayılı yasa ile
değişik 15.maddesi, yabancı ülkelere işçi olarak gidecek vatandaşlara
verilecek pasaportların 5 yıl geçerli olmak üzere düzenleneceği, 492
sayılı Harçlar Kanununun 2430 sayılı yasa ile değişik 86.maddesi ve
2345 sayılı yasa ile değişik Pasaport Harçları bölümü de, işçi pasa-
portlarının ilk verilişlerinde iki yıl harçtan muaf tutulacağı, kalan
süreler için de işçi olmayan vatandaşlara uygulanan pasaport harçları-
na nazaran daha az harç alınacağı hükmünü taşımaktadır.
Bu hükümler uyarınca, devletin vergi kaybına meydan vermemek için, va-
tandaşların yeni bir işçi pasaportu istemleri, 1475 sayılı İş Kanunu
hükümleri gereğince yurt dışına işçi göndermekle yetkili İş ve İşçi
Bulma Kurumundan işçi olduklarını tanımlayan bir belge ibraz etmeleriy
le kabul olunmakta, davacının ise İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi ol-
duğunu kanıtlayan bir belgeyi ibraz edemediği anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, el konulmuş olan pasaport üzerinde dava
cı tarafından tahrifat yapıldığı açık olduğundan, davacıya ait pasa-
porta el konulup incelemeye alınmasında ve davacı tarafından İşçi Bul-
ma Kurumundan işçi olduğuna dair belge ibraz edilemediğinden yeniden
işçi pasaportu verilemiyeceği yolunda işlem tesisinde mevzuata aykırı-
lık bulunmadığından, hukuki dayanağı bulunmayan davanın reddine karar
verildi.


(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA