kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 411 1992 3221 31/01/1994
 
KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİ TEVKİFATINA TABİ
TUTULACAĞI HK.<
Davacı şirketin 1987 yılı defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu dü
zenlenen raporla saptanan matrah farkı esas alınmak suretiyle 1987 Ni-
san dönemi için ikmalen gelir (stopaj) vergisi salınmış, kusur cezası
kesilmiştir. Ankara 6.Vergi Mahkemesinin 20.2.1992 günlü ve 1992/106
sayılı kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/A-8 maddesiyle 119.madde
sinin incelenmesiyle, kanunen kabul edilmeyen vergi tevkifatına tabi
tutulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle cezalı verginin terkinine ka
rar verilmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü, inceleme raporuna dayalı
cezalı stopaj vergide yasalara aykırılık bulunmadığını ileri sürerek,
mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.
Uyuşmazlık, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/A-8.maddesi uyarınca kurumlar
vergisinden muaf ve müstesna kazançlar üzerinden yapılacak vergi tevki
fatının matrahının tespitinde, kurumlar vergisi matrahına dahil edilme
si zorunlu olan kanunen kabul edilmeyen giderlerin indirilip indirile-
meyeceği hususundan kaynaklanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.maddesinin A/8.bendinde; Kurum-
lan Vergisi Kanunu'nun 8.maddesinin 11 ve 16 numaralı bentlerinde yazı
lı kurumlara, kurumlar vergisinden muaf veya müstesna tutulan kazanç-
lar üzerinden sermayeye iştirak nispetinde hesaplanan kar payları ha-
riç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi
kurumların Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8.maddesinin 2,3,11 ve 16 numa-
ralı bentleri dışında kalan kurumlar vergisinden muaf veya müstesna ka
zanç ve iratlarından gelir vergisi tevkifatı yapılacağı öngörülmüştür.
Bu hükme göre Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8.maddesinin 6 ve 9 numaralı
bentleri ile kurumlar vergisinden istisna edilen, bu sebeple davacı
şirketin de 1986 yılı kurum kazancından indirdiği sanayi ürünü ihraç
istisnası ile yatırım indirimi istisnası üzerinden gelir vergisi tevki
fatı yapılacağı açıktır. Tevkifat nispeti ise 85/10175 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına göre % 10'dur. Ancak tevkifata tabi tutulacak olan he-
saplanan istisna tutarı değil o yıl kurum kazancından indirilebilen tu
tar olacaktır.
Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15.maddesinde, maddede sayı
lan indirimlerin kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate
alınmayacağı ve kurumlar vergisi matrahına dahil edileceği açıklanmış-
tır. Bu madde ile kurum açısından gider niteliği taşımakla birlikte sö
zü edilen indirimlerin kurumlar vergisi matrahına eklenmesi öngörüldü-
ğüne ve kurum kazancından muaf veya müstesna kazançlar üzerinden vergi
tevkifatı yapılmasını belirten Gelir Vergisi Kanunu'nun yukarıda anı-
lan hükmünde, bu indirimlerin tevkifat matrahından ayrıca tenzil edile
ceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmediğini göre, kurum kazancından
istisna edilen tüm tutar üzerinden tevkifat yapılması zorunlu olmakta-
dır. Bu nedenle davacı şirket tarafından, kurum kazancından istisna
erdilen toplam tutar 2.401.826.159.- lira olduğuna göre bu tutar esas
alınarak devkifat yapılması gerekirken, faydalanılan istisna tutarın-
dan ayrıca kanunen kabul edilmeyen giderlerin indirilmesi suretiyle
tevkifat matrahının tespit edilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, vergi dairesi temyiz isteminin kabulü ile, Vergi
Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi. ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA