kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1998 630 1997 717 11/12/1998
 
POLİS OKULU ÖĞRENCİSİ OLAN DAVACININ, OKULDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZA-
LANDIRILMASINA İLİŞKİN DİSİPLİN CEZASININ İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL E-
DİLMİŞ OLMASININ MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ
HK.<
... Polis Okulunda öğrenci olan davacının, okuldan çıkarma cezası ile
cezalandırılmasına ve disiplin notunun 100 puan düşürülmesine ilişkin
... günlü Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı ... günlü, ... sayılı ... Po-
lis Okulu Disiplin Kurulu kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun
kaldığı maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini iste-
miyle açtığı dava sonucunda, ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/-
167 sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle
davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının davanın açıldığı
tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya öden-
mesine karar verilmiştir.
Karar düzeltme aşamasında, Danıştay Sekizinci Dairesinin ...
günlü, 1997/1069 sayılı kararıyla; İdare Mahkemesi kararının dava ko-
nusu işlemin iptaline ilişkin kısmı onanmış; davanın, davacının özlük
ve parasal haklarının verilmesine ilişkin kısmı ise işlemin tesisinde
idareye yüklenebilecek bir hizmet kusurunun bulunmadığı, her iptal ka-
rarının tazmin yükümlülüğünü gerektirmeyeceği gerekçesiyle bozulmuş i-
se de; İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak hukuka aykırılığı sap-
tanan işlemin iptal edilmesi ile tesis edildiği andan itibaren hukuk
aleminden kalkacağından işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük
ve parasal haklarının tazmini gerekeceği gerekçesiyle ilk kararında
ısrar etmiştir.
Davalı idarece bu kez, bir idari işlemin iptal edilmiş olması-
nın hizmet kusurunun varlığı için yeterli olmadığı, idarenin işleyişi
içinde olağan nitelikteki hukuki yanlışlığın ağır hizmet kusuru sayı-
lamayacağı ve tazmin borcunu doğurmayacağı, davacının memur olmayıp
öğrenci olduğu ve mezun olduğu takdirde memur olarak atamasının yapı-
lacağı, ileride mezun olup olamayacağı bilinmeyen bir kişiye özlük
haklarının ödenmesi için bir neden bulunmadığı öne sürülerek Kayseri
İdare Mahkemesinin 11.9.1997 günlü, 1997/608 sayılı ısrar kararının
temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 19.maddesinde
Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere
en az altı ay süreli mesleki-öğretim ve uygulama yapan polis okulları
açılacağı, öğrencilerin iaşe, ibate, sağlık ve diğer istihkaklarının
Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacağı, öğrenimlerini başarı ile ta-
mamlayanların, emniyet teşkilatındaki münhal kadrolara polis memuru o-
larak atanacakları, başarılı olamayanların okulla ilişiğinin kesilece-
ği, ancak bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret ta-
lep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Anılan yasaya dayanılarak çıkarılan ve uyuşmazlık tarihinde yü-
rürlükte bulunan Polis Okulları Yönetmeliğinde de polis okullarının e-
ğitim-öğretim süresinin bir yıl olduğu belirtilmiştir. Yine aynı Yasa-
ya dayanılarak çıkarılan ve polis okulu öğrencilerinin kıyafet ve is-
tihkakları ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen yönetmelik ile de
öğrencilere 4.derecenin 1 kademesinde bulunan komiser aylığının brüt
tutarının % 15 inin harçlık olarak verileceği, öğrencilerin sabah, öğ-
le, akşam öğünlerinde okul müdürlüğünce ücretsiz olarak iaşe edileceği
ve okul yatakhanelerinde ücretsiz barındırılacağı, öğrencilerin bu sı-
fatları devam ettiği süre içerisinde masrafları bütçeden ödenmek üzere
okul doktoru veya diğer sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi etti-
rileceği, asıl ve yardımcı ders kitapları ile ders gereçlerinin okul
müdürlüğünce satın alınıp öğrencilere dağıtılacağı, öğrencilere cins
ve miktarı ek cetvelde gösterilen istihkakların (kıyafet, malzeme vs.)
okul müdürlüğünce verileceği belirtilmiştir.
20.6.1995 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı ... tarihli O-
kul Disiplin Kurulu Kararı ile okuldan çıkarma ve disiplin notunun 100
puan düşürülmesi cezası ile tecziye edilen davacının, bu işlemin ipta-
li istemiyle açtığı davada, Kayseri İdare Mahkemesince dava konusu iş-
lemin iptaline karar verilmiş ve iptal kararı Danıştay Sekizinci Dai-
resince onanmıştır. Kayseri İdare Mahkemesince verilen iptal kararı u-
yarınca davacının polis okulundaki eğitim-öğretiminin kalan süresini
tamamlayarak başarılı olması halinde münhal bulunan polis memurluğuna
atanacağı tabidir. Davacının polis okulu öğrenciliğinde eksik kalan e-
ğitim-öğretim süresini tamamlayacağı ve bu süreye ait tüm iaşe, ibate
istihkak ve harçlıkların kendisine tanınacağı açık olduğundan, İdare
Mahkemesince davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının da-
vanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle davacıya
ödenmesine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulü
ile ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1997/608 sayılı ısrar kararının
bozulmasına ve dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, karar
verildi. (MT/NÇ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA