kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1991 1533 1988 4342 20/04/1991
 
1-) TARIM SATIŞ KREDİ KOOPERATİFLERİNİN YAPTIKLARI DESTEKLEME ALIMLARI
NEDENİYLE ELDE ETTİKLERİ "HİZMET KOMİSYONU" NDAN OLUŞAN KARIN ANCAK BA
KANLIK İZNİ İLE ANASÖZLEŞME VE YÖNETMELİKTE SAYILAN ALANLARDA KULLANI-
LABİLECEĞİ, BU ALANLARIN KANUNUN YARARLARI İLE İLGİLİ BULUNMASI KARŞI-
SINDA, BİRLİK GELİRİ SAYILARAK VERGİLENDİRİLEMİYECEĞİ,
2-) BU KARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ HATASI TEŞKİL EDECEĞİ HK.<
Dava, davacı Birliğin 1.8.1985-31.7.1986 döneminde devlet adına yaptı-
ğı destekleme alımları nedeniyle oluşan karın, diğer gelirleri ile bir
leştirilerek beyanı üzerine fazla ödenen vergi ve fonların düzeltme ve
şikayet yoluyla iadesi isteminin reddine dair işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu ile ilgili Kanun
Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne ilişkin 3186 sayılı Kanu
nun 27.maddesinde, Kooperatif ve Birliklere, Bakanlar Kurulu veya yet-
ki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından, ortak ve ortak olmayan
üreticilerden devlet adına ürün satın alınması görevi verilebileceği,
alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine karşılık olmak üze
re, miktarı ve ödeme şekli Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakan-
lık yada kurul tarafından belirlenecek "Hizmet Komisyonu" ödeneceği,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu kanuna göre çıkarılacak örnek sözleş
melerin yürürlüğe girmesini takibeden 6 ay içerisinde, devlet destekle
me alımları ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı işlemleri
düzenleyen bir yönetmelik hazırlayarak yürürlüğe koyacağı ifade edil-
miştir. 3186 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan 28.10.
1986 gün ve 85/299 sayılı Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan Yönetme
liğin 11.maddesiyle, 29 Nisan 1985 gün ve 18739 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan 85/9282 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin 52.maddesinde, Devlet
adına destekleme alım faaliyetleri sonucunda kar edildiği takdirde, bu
karın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine bağlı olarak üreticilere
risturn veya destekleme alımlarına konu ürün bedellerinin ödenmesinde,
üretimi teşvik edici ve artırıcı teşebbüslerde, ürünlerin daha iyi mu-
hafazasına yönelik yatırımlarda kullanılacağı, zarar edildiği takdir-
de, bu zararın ertesi yıl Devlet bütçesine konulacak ödenekten karşıla
nacağı belirtilmiştir. 85/1,2,3,4,5 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tebliğlerinde ise, çeşitli ürünlere ait destekleme alım fiatları ile
birliklere ödenecek hizmet komisyonlarının oranları belirlenmiştir.
Anılan bu düzenlemeler karşısında, Devlet adına yapılan destekleme
alımları karşılığında birliğe verilecek "Hizmet komisyonu"nun Birliğin
karını oluşturacağı, destekleme alım faaliyetleri sonucunda elde edile
cek bu karın Bakanlık iznine bağlı olarak anasözleşme ve yönetmelikte
sayılan alanlarda kullanılacağı, zarar elde edilmesi halinde zararın
ertesi yıl Devlet Bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı, dolayı-
sıyla destekleme alımlarından elde edilen karın birliğin geliri sayıl-
mayacağı anlaşılmaktadır.
Destekleme alımları nedeniyle doğan kar Davacı Birliğin geliri niteli-
ğinde olmadığından, vergilendirilmesinde isabet bulunmamaktadır. Vergi
mevzuuna girmeyen bir gelirden vergi alınması vergi hatası teşkil ede-
ceğinden, davacı birliğin, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bu hatanın dü-
zeltilmesi için yaptığı başvurunun kabul edilerek düzeltilmesi gerekir
ken, istemin reddinde isabet görülmemiştir.
Bu nedenle Maliye ve Gümrük Bakanlığının yazısıyla tesis edilen işle-
min iptaline karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83)

VDGK'NUN 25.12.1992 GUN VE 92/476 SAYILI KARARIYLA ONANMISTIR. BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA