kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1987 3025 1986 2573 28/10/1987
 
6785 SAYILI İMAR KANUNUN 11.MADDESİNE GÖRE VERİLEN İNŞAAT RUHSATINA
DAYALI OLARAK YAPILAN KONUTLARIN DA 2982 SAYILI YASADAN YARARLANACAĞI
HK.<
İstem; 6785 sayılı İmar Kanununun 11.maddesi gereğince alınan inşaat
ruhsatına dayalı olarak yapılan konutların 2982 sayılı Kanundan yarar-
lanmayacağı gerekçesiyle yükümlü adına salınan Tapu Harcını kaldıran
vergi mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
2982 sayılı Kanunun 1.maddesinde, bu kanunun amacı konut inşaatı ile
kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımları vergi, resim ve
harç istisna ve muaflıkları yoluyla teşvik etmek olduğu hükme bağlana-
cak, diğer maddelerinde de anılan yasadan faydalanacak yapılar, şartla
rı ve süresi belirlenmiştir. 6785 sayılı Kanunun 11.maddesine göre alı
nan inşaat ruhsatlarına dayalı olarak yapılan yapılar için bu kanunun
uygulanamayacağına dair bir hüküm 2982 sayılı Kanunda yer almamış oldu
ğundan mahkemenin bu hususa ilişkin gerekçesi yerinde görülmüştür.
Ancak 2981 sayılı Kanundan yararlanan yapılar 2982 sayılı Kanun hüküm-
lerinden yararlanamayacağından temyiz konusu mahkeme kararının aksi
yöndeki gerekçesinde isabet bulunmamakta ise de uyuşmazlık konusu yapı
6785 sayılı İmar Kanununun 11.maddesine göre verilen inşaat ruhsatına
dayanılarak yapılan konut olduğundan 2981 sayılı yasa ile de hiçbir
ilişkisi bulunmamaktadır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan yasa hükümleri gereğince ihtilaflı ta-
şınmazın 2982 sayılı Kanundan yararlanacağı açık olup yapılan tarhiyat
yerinde olmadığından temyiz isteminde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine Vergi Mahkemesinin kara-
rının onanmasına karar verildi.

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA