kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1996 4542 1995 3401 14/11/1996
 
3986 SAYILI YASADA, NET AKTİF VERGİSİNE İLİŞKİN 2982 SAYILI YASAYA PA-
RALEL OLARAK HERHANGİ BİR ÖZEL MUAFİYET KURALI DÜZENLENMEDİĞİNDEN,
YÜZDE YÜZ YATIRIM İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN DAVACININ NET AKTİF VERGİ-
SİNDEN MUAF TUTULAMAYACAĞI HK.<
Plastik enjektör imalatı işiyle uğraşan davacının tarh dosyası üzerin-
de net aktif vergisi yönünden yapılan sınırlı inceleme sonucunda dü-
zenlenen inceleme raporuna dayanılarak adına re'sen salınan net aktif
vergisi ile kesilen kusur cezasına karşı açılan davayı; dosyanın ince-
lenmesinden, davacının yasal süresi içinde verdiği net aktif vergisi
beyannamesinde ... sayılı yatırım teşvik belgesine dayanılarak yüzde
yüz yatırım indiriminden faydalanıldığı için matrah beyan etmemesi ü-
zerine yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda, dava-
cının söz konusu beyannamesine ekli ... tarihli yıl sonu bilançosunda
yer alan net aktif değerler toplamı olan ... lira matrah üzerinden
%1,5 oranında hesaplanan verginin kusur cezalı olarak istendiği anla-
şılmakta olup, davacının tarhiyatın dayanağı kanunun, Anayasaya aykırı
olduğu yolundaki iddiasının yerinde görülmediği, öte yandan 2982 sayı-
lı yasa uyarınca her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutuldukları
dolayısıyla net aktif vergisinin de bu muafiyet kapsamında bulunduğu
iddia edilmekte ise de, 2982 sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Ön-
celikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç İstisna ve
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunda dava konusu net aktif vergisi
ve muafiyet hususunun yer almadığı ve esas itibariyle anılan yasanın
konut inşaatı ve yatırım mevzuuna ilişkin bulunduğu, bu durumda gerek
3986 sayılı yasada net aktif vergisine ilişkin herhangi bir özel mua-
fiyet kuralının düzenlenmemiş olması gerekse matrah tesbiti, uygulana-
cak oran ve tarhiyat gibi hususlarla ilgili bir uyuşmazlığın bulunma-
dığı dikkate alındığında, yapılan kusur cezalı tarhiyatta yasal isa-
betsizlik görülmediği gerekçesiyle reddeden Diyarbakır Vergi Mahkeme-
sinin 24.5.1995 gün ve ... 1995/132 sayılı kararının; 2982 sayılı yasa
gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf oldukları, yatırımla-
rın faaliyete geçecek seviyeye ulaşamadığı ileri sürülerek bozulması
istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan ... Vergi Mahkemesinin 1995/132 sayılı kararı, aynı gerekçe ve
nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin
dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağla-
yacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve kararın o-
nanmasına, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:93)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA