kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 1581 1985 1920 27/11/1985
 
DAVA AÇMA SÜRESİNİN BİTİMİ, ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASLAMAMIŞ
OLDUĞUNDAN 2577 SAYILI KANUNUN 8/3 FIKRASINA GÖRE SÜRENİN UZAMIYACAĞI
HK.<
Uyuşmazlık; arsa birim değerinin tesbitine dair takdir komisyonu kara-
rına karşı açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin Vergi
Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49.maddesinin
b fıkrasını değiştiren 3210 sayılı kanunun 1.maddesinin b fıkrasında,
takdir komisyonlarının arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti-
ne ilişkin takdirleri genel beyanın yapılacağı sürenin başlangıcindan
en az altı ay önce karara bağlanarak takdirin ilgili bulunduğu il ve
ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına ziraat odalarına ve ilgili ma-
halle ve köy muhtarlıkları ile vergi dairelerine imza karşılığı veri-
leceği, takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar
tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve mihtarlıkların 15 gün içinde
ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilecekleri, vergi mahkemele-
rince verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştay'a başvurula-
bileceği açıklanmıştır.
Adı geçen özel kanunla, arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespi-
tine ilişkin takdir komisyonları kararlarına karşı dava açma süresi 15
gün olarak belirlenmiştir.
Uyuşmazlık konusu olayda, arsalara ait asgari ölçüde birim değer tes-
pitine ilişkin takdir komisyonu kararı, ticaret odasına 23.8.1985 gü-
nünde tebliğ edildiği halde bu karara karşı 15 günlük dava açma süresi
geçirildikten sonra 13.9.1985 gününde dava açılmıştır.
Her ne kadar, temyiz isteminde bulunan davacı 15 günlük sürenin çalış-
maya ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün
uzayacağını ve davanın 13.9.1985 gününe kadar açılabileceğini ileri
sürmekte ise de, 2577 sayılı kanunun 8.maddesinin 3.fıkrasındaki bu
husustaki hüküm, tebliğden itibaren 15 günlük dava açma süresinin bi-
timi çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde, sürenin ara ver-
menin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayı-
lacağına ilişkin bulunmaktadır.
Olayda, 15 günlük dava açma süresinin bitimi, çalışmaya ara verme za-
manına raslamamış olduğundan sürenin uzaması mümkün değildir.
Bu nedenle, takdir komisyonu kararına karşı açılan davanın, yazılı ol-
duğu şekilde süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde kanuna aykırı bir
durum görülmediğinden, anılan mahkeme kararının onanmasına karar ve-
rildi.
(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA