kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 763 1991 1567 22/04/1992
 
MİMARİ PROJEDE TİCARİ OLARAK GÖSTERİLEN YERDE AÇILDIĞI BELİRLENEN İŞYE
RİNİN 3572 SAYILI YASA VE İLGİLİ YÖNETMELİKTE ARANAN KOŞULLARA DA AYKI
RILIĞI SAPTANILMADAN, BÖLGEDE TİCARİ MERKEZLERİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ OL
MASI NEDEN GÖSTERİLEREK ÇALIŞMA İZNİNİN GERİ ALINMASI VE KAPATILMASIN-
DA HUKUKA UYARLIK OLMADIĞI HK.<
Davacı kooperatif ait Batıkentteki işyerinin, işyeri açma ve çalıştır-
ma izninin iptal edilerek çalışmasının durdurulmasına ilişkin kararın
iptali istemiyle açılan davayı, işyerine iznin ticari merkezlerl açı-
lıncaya kadar geçici olarak verildiği projesinde ve kullanım izninde
depo ve sosyal merkez olan yerde işyeri açılmasının, imar yasasına ay-
kırı olduğu, aynı yerin hem konut hem işyeri olarak kullanılmasının
sağlıklı yaşam biçimi olmadığı gerekçesiyle reddeden İdare Mahkemesi
kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, davacı kooperatife ait işyerinin çalışma izninin geri alın
masına ilişkindir.
Dosyada bulunan davacıya ait işyeri açma ve çalıştırma izninde geçici
olarak ve bögede ticaret merkezleri açılıncaya kadar geçerli olmak üze
re verildiğine ilişkin bir açıklama bulunmadığı gibi, gerek kooperatif
çe düzenlenen bağımsız bölüm listesinde gerekse, İmar Müdürlüğü yazı-
sından kooperatife ait 12.blok bodrum katında bulunan sosyal merkezin
25.8.1989 onay günlü mimari projede ticari olarak gösterildiği anlaşıl
mıştır.
Bu durumda mimari projede ticari olarak gösterilen yerde açıldığı be-
lirlenen işyerinin 3572 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikte aranan ko-
şullara da aykırılığı saptanılmadan, bölgede ticari merkezlerin çalış-
maya başlamış olması neden gösterilerek çalışma izninin geri alınması
ve kapatılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, istemin kabulü ile Ankara 7.İdare Mahkemesi kara
rının bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:86) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA