kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1989 149 1989 151 18/10/1989
 
"MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ"NİN YÜRÜRLÜĞE GİR
MESİNDEN ÖNCE YARIŞMA SINAVIYLA GÖREVE ATANIP ASALETLERİ ONANMIŞ OLAN
VE MEVZUATLARINDA KENDİLERİ İÇİN YETERLİK SINAVI ŞARTI ÖNGÖRÜLMEMİŞ
BULUNAN GELİRLER KONTROLÖRLERİNİN 3568 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA
MESLEKİ YETERLİK SINAVINI VERMİŞ SAYILMALARI GEREKTİĞİ HK.(*)<
Duraksama, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinin yü-
rürlüğe girdiği 30 Kasım 1973 tarihinden önce, gelirler kontrolörü o-
larak atanarak asaletleri onanan, bu ünvanla vergi inceleme görevi ya-
pan ve söz konusu Yönetmeliğin geçici 2.maddesinin yargı kararıyla ip-
tal edilmesi nedeniyle yeterlik sınavına tabi olmadan kontrolör ünva-
nıyla görevlerini sürdürenlerin, 3568 sayılı Kanunun yeminli mali müşa
vir olabilmenin özel şartları arasında sayılan yeminli mali müşavirlik
sınavını vermiş olma şartının bir istisnası olan ve Kanunun 9.maddesi-
nin son fıkrasında düzenlenen "Mesleki Yeterlik sınavını vermiş olan-
lar için sınav şartı aranmaz" yolundaki hüküm kapsamında kabul edilip
edilmeyecekleri hususuna ilişkin bulunmaktadır.
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 9.maddesinde, yeminli mali müşa-
vir olabilmenin özel şartları arasında "Yeminli Mali Müşavirlik sına-
vını vermiş olmak" sayılmış ancak maddenin son fıkrasında bu şartın
istisnası olarak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve
mesleki yeterlik sınavını vermiş olanlar için sınav şartı aranmaz de-
nilmiştir. Kanunun geçici 3.maddesinin (a) fıkrasında da, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte 4.maddede sayılan genel şartlarla 5.maddede
belirtilen öğrenim şartını taşıyanlardan kanunları uyarınca vergi in-
celeme yetkisi almış ve yeterlik sınavı vermiş olanların da çalışma
süresi için konan limit dikkate alınarak yeminli mali müşavir olmaya
hak kazanacakları belirtilmiştir.
Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliği 30.11.1973 tarihin
de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar maliye kontrolörlükleri yapı-
lan atamalarda "Maliye Bakanlığı Kontrolörleri Giriş ve İmtihan Tali-
matnamesi hükümleri uygulanmış ve Talimatname ile bu Talimatnameye ye-
ni esaslar getiren 5.9.1970 tarih ve 2312462-15 sayılı Bakanlık onayın
daki esas ve şartlara uygun olarak, 24.9.1970-10.6.1972 tarihleri ara-
sında beş ayrı sınavla mesleğe gelirler kontrolörleri alınmıştır.
30.11.1973 tarihli Yönetmeliğin 16.maddesiyle yeni bir uygulama geti-
rilerek gelirler kontrolörlerinin atamadan itibaren üç yıllık bir staj
döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulacakları hükme bağlanmış,
aynı Yönetmeliğin geçici ikinci maddesinde de, bu Yönetmeliğin yürürlü
ğe girmesinden önce sınavla gelirler kontrolörlüğüne atanmış olanların
atanma tarihlerinden itibaren 3 yıllık bir süre geçtikten sonra bu Yö-
netmelikte belirtilen esaslar dairesinde yeterlik sınavına tabi tutul-
maları öngörülmüştür.
Geçici 2.maddedeki hüküm uyarınca, 24.9.1970-6.10.1971 tarihleri ara-
sında Talimatname hükümlerine göre göreve atanan 1, 2, 3.grupta yer a-
lan gelirler kontrolörleri yeterlik sınavına alınmışlarsa da, Yönetme-
liğin geçici 2.maddesinin Danıştay Beşinci Dairesinin 11.2.1975 tarih-
li kararıyla iptal edilmesi üzerine, sınav işlemi tüm sonuçlarıyla hü-
kümsüz olmuş ve yine Talimatname hükümlerine göre 23.11.1971-10.6.1972
tarihlerinde göreve atanan 4. ve 5.grupta yer alan gelirler kontrolör-
leri de, anılan Yönetmeliğin geçici 2.maddesinin iptali nedeniyle ye-
terlik sınavına alınmamışlardır. Danıştay Beşinci Dairesince verilen
iptal kararıyla Yönetmeliğin yürürlüğünden önceki mevzuata uygun ola-
rak asaletleri onanmış ve gelirler kontrolörü ünvanını kazanmış olanla
rın kazanılmış hakları korunmuştur. 30.11.1973 tarihli Yönetmeliğin
yürürlüğünden önce ayrı tarihlerde yapılan beş giriş sınavıyla gelir-
ler kontrolörü olarak atanıp staj süresini tamamlayarak asaletleri o-
nanmış olan kontrolörlerle, Yönetmeliğin yürürlüğünden sonra göreve
atanıp staj süresi sonunda yeterlik sınavını vererek gelirler kontro-
lörlüğüne atananların, geçirilmiş bulunulan aşamalar ve mesleki yeter-
lilik yönünden farklılıklarının bulunduğundan söz edilemez. Nitekim
1.3.1975 tarihinde yürürlüğe giren 1897 sayılı Kanunun 36.maddesi (A)
bendinin 11.fıkrasındaki "Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınan;... Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu stajer kontrolör
leri... özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik
sınavlarında başarı göstererek... kontrolörlüğe atanmaları sırasında
ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yüksel-
mesi uygulanır" hükmüyle, geçici 28.maddesindeki" 36.maddenin (A) ben-
dinin 11.fıkrasında sayılan unvanları ... söz konusu fıkrada belirti-
len şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, bun-
ların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen
şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus ol-
mak üzere işlem yapılır." hükmünden, yasa koyucunun amacının, taşıdık-
ları ünvanları mevzuatları gereği yeterlik sınavı geçirmeden alan de-
netim elemanlarıyla yeterlik sınavı sonucu alanlar arasında bir fark
gözetmemek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yeterlik sınavına tabi tutu-
lup tutulmadıklarına bakılmaksızın gelirler kontrolörlerinin aynı yet-
ki ve sorumlulukla halen görevlerini sürdürmekte olmaları karşısında
aralarında mesleki yeterlik bakımından bir fark gözetilemez.
Açıklanan nedenlerle, 30.11.1973 tarihli "Maliye Bakanlığı Gelirler
Kontrolörleri Yönetmeliği"nin yürürlüğe girmesinden önce yarışma sına-
vıyla göreve atanıp asaletleri onanmış olan ve mevzuatlarında kendile-
ri için yeterlik sınavı şartı öngörülmemiş bulunan Gelirler Kontrolör-
lerinin 3568 sayılı Kanunun uygulanmasında mesleki yeterlik sınavını
vermiş sayılmaları gerektiği mütalaa kılındı.

(DAN-DER;SAYI:78-79)

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA