kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 417 1996 67 06/12/1996
 
SEVK İRSALİYESİNİN TEK NÜSHA VE TARİHSİZ DÜZENLENMESİNİN ÖZEL USULSÜZ-
LÜK CEZASI KESİLMESİNİ DEĞİL, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 352.MAD-
DESİNİN 7.BENDİNE GÖRE USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİNİ GEREKTİRDİĞİ, BU
NEDENLE İŞYERİ KAPATMA CEZASI İŞLEMİNE DAYANAK ALINAMAYACAĞI HK.<
Yükümlünün ... tarihinde yapılan denetimde sevk irsaliyesi düzenleme-
diği, ... tarihinde yapılan denetimde ise perakende satış fişi düzen-
lemediği tutanaklarla saptanarak, eylemin yinelenmesi halinde işyeri
kapatma cezası uygulanacağı ... günlü yazı ile yükümlüye bildirilmiş-
tir. ... gününde de tek nüsha ve tarihsiz sevk irsaliyesi düzenlediği-
nin saptanması üzerine Valilik onayı alınarak işyerinin, işlemin teb-
liğ tarihinden başlayarak 3 gün süreyle kapatılacağı, ... tarihli yazı
ile duyurulmuştur. ... tarihinde dava açan yükümlü, sevk irsaliyesi ve
faturaların noksansız düzenlendiğini belirterek işyeri kapatma cezası-
na ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemiştir.
Yürütmenin durdurulması istemini kabul eden Adana 1.Vergi Mah-
kemesi 1994/90 sayılı kararıyla; işyeri kapatma işlemine dayanak alı-
nan ... tarihli tutanakta sevk irsaliyesinin tarihsiz ve tek nüsha dü-
zenlendiği saptanmış ise de, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü
maddesinin (2) işaretli bendine göre, tanzim etmeme ve araçta bulun-
durmama gibi bir fiilin olmadığı, bu tesbitin özel usulsüzlük cezası
kesilmesini değil anılan Yasanın 352 nci maddesinin ikinci derece u-
sulsüzlüklere ilişkin (7) işaretli bendine göre usulsüzlük cezası ke-
silmesini gerektirdiği, bu nedenle işyeri kapatma cezasına ilişkin iş-
lemde yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemi iptal etmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay
Üçüncü Dairesi ise ... sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
nun mükerrer 354 üncü maddesinde, 353 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci
bentlerinde yazılı belgelerin düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının
üç kez tespiti, ikinci tespit üzerine mükellefin bir yazı ile uyarıl-
ması ve tekerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyu-
rulmuş olmasının arandığı, madde hükmü ile özel usulsüzlük cezası ke-
silmesini gerektiren belge düzenlememe fiillerinin bir takvim yılında
üç kez işlenmesi halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının öngö-
rüldüğü, işyeri kapatma cezası uygulanmasına neden olan üç ayrı tarih-
te yapılan tespitler üzerine yükümlü şirket adına özel usulsüzlük ce-
zaları kesildiği anlaşıldığından, bu cezalara karşı dava açılıp açıl-
madığı, açılmışsa sonuçları araştırılmadan işlemin iptali yolunda ve-
rilen vergi mahkemesi kararında yasaya uygunluk görülmediği gerekçe-
siyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Adana 1.Vergi Mahkemesi 1995/878 sayılı
kararında; işyeri kapatma cezasının uygulanmasında, yasada öngörülen
belgelerin düzenlenip kullanılmadığının tespiti esas olmakla birlikte,
bu tespitlerin yasaya uygun olmasının da gerektiği, yapılan tespitler
üzerine kesilen özel usulsüzlük cezalarının kesinleşip kesinleşmediği-
nin aranacağına ilişkin maddede herhangi bir hükme yer verilmediği,
tespitler üzerine kesilen özel usulsüzlük cezalarına karşı dava açıl-
mamış olmasının, işyeri kapatma cezasının iptali istemiyle açılan dava
aşamasında söz konusu tespitlerin hukuka uygun olup olmadıklarının in-
celenmesine engel teşkil etmeyeceği, dava açılmayarak özel usulsüzlük
cezalarına ait uyuşmazlıkların idari yollardan çözümlenmiş olmasının
bunlarla ilgili tespitlerin işyeri kapatma cezası yönünden de kesin-
leştiğinin kabulünü gerektirmeyeceği, işyeri kapatma cezasına dayanak
alınan ... günlü tutanakla sevk irsaliyesinin tek örnek olarak düzen-
lendiği tespit edilmiş ise de, tek örnek düzenlemenin bir şekil nok-
sanlığı olduğu ve bu noksanlığın tek başına irsaliyenin tümden yok sa-
yılmasını gerektirmeyeceği gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı, vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve
işleme dayanak alınan tespitlerin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek
kararın bozulması istenmiştir.
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi kararın özet bölümünde
yazılı Adana 1.Vergi Mahkemesinin ... günlü ve 1995/878 sayılı direnme
kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve
temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Kararın bozulmasını gerek-
tirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:93)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA