kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 5368 1992 7889 09/11/1994
 
ÖLÜM TARİHİNDE ANA RAHMİNDE OLAN ANCAK SAĞ OLARAK DOĞAN ÇOCUĞUN MEDENİ
KANUNUN 524.MADDESİ UYARINCA MİRASÇI OLACAĞI, VERGİ DAİRESİNE BU YÖNDE
BAŞVURU ÜZERİNE V.İ.V.'NİN BUNA GÖRE HESAPLANACAĞI, BAŞVURUNUN REDDİ
HALİNDE İSE BU İŞLEMİN DAVA KONUSU YAPILABİLECEĞİ HK.<
Vefat eden murise ait taşıtların beyan edilen bedellerinin düşük bulun
ması üzerine, kasko değerleri sesas alınarak takdir komisyonunca tak-
dir edilen kıymetin matraha ilavesi ve davacıya ait olup beyannamede
gösterilen senede bağlı borcun veraset ve intikal vergisi matrahından
indiriminin kabul edilmemesi suretiyle yapılan kusur cezalı veraset ve
intikal vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; Veraset ve İntikal
Vergisi Kanununun 10 ve 12.maddeleri ile Vergi Usul Kanununun 292.mad-
desinden bahisle, 54.000.000 lira olarak beyan edilen bir adet telefon
ve 6 adet araç bedelinin takdir komisyonunca, araçların kasko değerle-
rine nazaran daha düşük takdir edildiği, ancak, bu değerin, yukarıda
anılan kanun hükümleri uyarınca mahkemelerince kabul edildiği, bu ne-
denle, takdir komisyonu tarafından takdir edilen 154.010.000 lira mat-
rahın yerinde olduğu, öte yandan, dava dosyasına ibraz edilen belgele-
rin incelenmesinden, murisin, 1/2 nispetinde ortağı olduğu Ekpet İnşa-
at Sanayi Taahhüt Ticaret Ltd.Şti.'ne olan 145.000.000 liralık borcuna
ait adi senet hükmündeki belgenin bulunduğu ve söz konusu borcun vera-
set ve intikal vergisi beyannamesinde gösterildiği, anılan şirkete ait
karar defteri fotokopisinde, 31.7.1991 tarihinde, şirket tüzel kişili-
ği tarafından, muris A.Kerim Ekmiş'e 145.000.000 lira senet karşılığı
borcun İhsan Ekmiş'in kefaletiyle verilesine ilişkin kararın bulundu-
ğu, yine şirketeait yevmiye defteri fotokopisinden de, bu borca iliş-
kin kararın bulunduğu, yine şirkete ait yevmiye defteri fotokopisinden
de, bu borca ilşkin yevmiye kaydının yapıldığı hususlarının tespit
edildiği, ancak, borç senedinin, her zaman düzenlenmesi mümkün belge-
lerden olup ticari bir nitelik taşımadığı, bir aile şirketi olan işlet
mede tanzimi mümkün olan defter kayıtlarına da itibar etme olanağının
bulunmadığı, bu nedenle, yapılan kusur cezalı tarhiyatta isabetsizlik
görülmediği gerekçesiyle reddeden Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 6.7.
1992 günlü, 992/456 sayılı kararının bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde, murisin vefat ettiği 4.9.1991 tarihinde ana rah-
minde bulunan ve 5.1.1992 tarihinde sağ olarak doğan çocuğun da miras-
çı olarak kabulü suretiyle vergilemenin buna göre yapılması gerektiği
ileri sürülmekte ise de, dosyadaki bilgi ve belgelerden; murisin vefa-
tı üzerine, yasal süresi içinde davalı vergi dairesine verilen veraset
ve intikal vergisi beyannamesinde mirasçı olarak 3 kişinin gösterildi-
ği, davalı idarece de vergilemenin buna göre yapıldığı, tarhiyatın ya-
pıldığı tarihten sonra doğan mirasçıdan vergi dairesinin haberdar olma
dığı, zira, davacı tarafından vergi dairesine bu yolda yapılmış bir
bildirimin de bulunmadığı anlaşılmış olup, tarhiyat, yapıldığı tarih
itibarıyla bu nedenle yerindedir.
Medeni Kanunun 524.maddesinin, "Cenin, sağ olarak doğarsa mirasçı
olur." hükmü uyarınca, murisin vefatından sonra sağ olarak doğan çocu-
ğun da mirasçı olduğuna ilişkin yeni bir veraset ilamının alınmasından
sonra, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine göre vergi
dairesine yapılacak başvuru üzerine vergilemenin bu duruma göre yeni-
den yapılacağı tabiidir. Ancak, vergi dairesine yapılacak bu başvuru-
nun reddi halinde söz konusu ret işleminin yerel mahkemede dava konusu
yapılması mümkündür.
Öte yandan, temyiz dilekçesinde ileri sürülen diğer iddialar da, mahke
me kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının onan-
masına karar verildi.
KARŞI OY:
Uyuşmazlık, 4.9.1991 günü ölen yükümlü varislerince verilen veraset ve
intikal vergisi beyannamesinde, menkul malların değerlerinin düşük gös
terilmesi, ayrıca beyannamede muristen intikal ettiği belirtilen bor-
cun kabul edilmemesi sonucu yapılan tarhiyata ilişkindir.
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10.maddesi, veraset
ve intikal vergisi matrahının, intikal eden malların Vergi Usul Kanunu
na göre bulunan değerlerinden indirilmesi lazım geldiği takdirde 12.
maddede yazılı borç ve masrafların indirilmesinden sonra kalan miktar
olduğu, 12.maddesi ise, veraset yoluyla vukubulan intikallerde, beyan-
namede gösterilmek şartıyla, murisin ihticaca salih vesaike müstenit
borçları ile vergi borçlarının iktisab edilen malların değerlerinden
veya değerleri yekununden indirilebileceği hükmüne amirdir.
Olayda, murisin ölümünden önce murisin ortağı bulunduğu şirkete borç-
landığı 145 milyon lira, varislerce verilen beyannamede, muristen inti
kal eden borç olarak gösterilmiş, limited şirkete ait karar defterinin
borçlanma ile ilgili sayfası, borcun yevmiye defterine kaydını göste-
ren yevmiye defteri sayfası ve tarihsiz bir borç senedi fotokopisi bor
cun kanıtı olarak beyannameye eklenmiştir.
Vergi dairesi müdürlüğünce Defterdarlığa hitaben yazılan 8.10.1991 gün
ve 23/5078 sayılı yazıdan, borcun yasal defterlerden araştırılması ve
öz sermayenin tespiti için inceleme yaptırılmasının istendiği, vergi
mahkemesine gönderilen 19.3.1992 günlü vergi dairesi savunmasından da
henüz incelemeden bir sonuç alınmadığı ve inceleme sonucunun beklendi-
ği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, beyannamede gösterilen borçla ilgili inceleme sonucu bekle
nilmeden tarhiyatın onanmasında isabet bulunmadığından, vergi dairesin
ce defterdarlığa yazılan yazı üzerine bir inceleme yapılıp yapılmadı-
ğı, inceleme yapılmış ise incelemenin nasıl sonuçlandığı araştırılarak
bir karar verilmek üzere vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği
görüşüyle temyiz isteminin reddi yolundaki çoğunluk kararına karşıyım.

(DAN-DER; SAYI:90) BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA