kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 2589 1981 2980 14/06/1983
 
DAVACIYA AİT YERİN PENDİK YAYA ÜST GEÇİDİ İÇİN TCK TARAFINDAN KAMULAŞ
TIRILMASINDA İSABETSİZLİK OLMADIĞI HK.<
Dava,taşınmaz malın bir bölümünün pendik yaya üst geçit inşaat için ka
mulaştırılmasına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü kararının davanın
özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
Devlet ve Kamu tüzel kişileri;kamu yararının gerektirdiği hallerde
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını ka
nunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidirler.
5539 sayılı Yasanın 2. maddesinin A fıkrasına göre;hazırlayacağı prog
ramlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve emni
yetle kullanılmalarını sağlıyacak şekilde sürekli bakım altında bulun
durmak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında bulunan hiz
metler için gerekli olan taşınmaz malları kamulaştırmaya yetkili oldu
ğu kurala bağlanmıştır.
Olayda da, büyük bir kitleye hizmet edecek olan Pendik yaya üst geçidi
nin yeri davalı idarece zemin araştırması, trafik sayımları ve anketle
ri yapıldıktan sonra seçilmiş olup, davacıya ait taşınmazın bu yere i
sabet etmesi nedeniyle kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bulunma
maktadır.
7201 sayılı yasanın 32. maddesinde tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa
bile tebliğe muttali olmuş ise, muteber sayılacağı kurala bağlandığın
dan kamulaştırma tebliğatının yanlış adrese yapıldığı yolundaki davacı
savı geçerli olmadığı gibi, tebligatta kamulaştırılan taşınmaz maliki
nin adının yanlış yazılması daktilo hatasından ileri geldiğinden bu hu
susta kamulaştırma işlemini kusurlandıracak bir neden olarak görülme
miştir.
Öte yandan kamu yararı kararının yetkili olmayan genel müdür vekili ta
rafından imzalandığı öne sürülmekteyse de, kamulaştırmaya konu olan i-
şin yapımı Genel Müdürlüğün görevleri içinde olup genel müdüre vekalet
eden kişinin de vekil olarak bütün görev ve yetkilerine haiz olması ne
deniyle bu savda yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.RD/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA