kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 546 1993 1230 17/02/1994
 
EKMEK FIRINI İŞLETEN DAVACIYA VERİLEN PARA CEZASI İLE ÜÇ GÜN SÜREYLE
MÜHÜRLENEREK TİCARET VE SANATTAN MEN CEZASINA KARŞI AÇILAN DAVADA, DA-
VACININ TİCARET VE SANATIN İCRASINDAN MEN CEZASININ İŞYERİNİN KAPATIL-
MASI ŞEKLİNDE UYGULANMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacının fırınının haksız yere kapatılarak müşteri kaybına ve kardan
mahrum kalınmasına neden olunduğu, bu nedenle 26.000.000 TL.manevi za-
rarın davalı idareden tazmini istemiyle açılan davayı, davacıya ait fı
rınla ilgili olarak Belediye Encümeni kararıyla 1608, 3506 sayılı Yasa
lara göre 18.000 TL. para cezası ile 1580 sayılı Yasanın 15/19.maddesi
uyarınca işyerinin 3 gün süreyle mühürlenerek ticaret ve sanattan men
edilmesine karar verildiği, encümen kararına karşı Sulh Ceza Mahkemesi
ne yapılan itirazda 1990/60 sayılı kararla işyerinin üç gün süreyle
meslek ve ticaretten men cezasının kaldırılmasına, muterizin üç gün ti
caret ve sanattan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
bu kararın uygulanması sonucu davacının zarara uğradığını iddia ettiği
nin anlaşıldığı ticaret ve sanatının icrasından menine dair cezanın da
işyerinde ve işyeriyle ilgili fiili nedeniyle verildiğinden, davalı
idarenen cezalardan beklenen kamu yararının etkinliğini sağlamak ama-
cıyla işyerinin kapatılması şeklinde uygulama yapmasında hukuka aykırı
lık görülmediği için davacının tazminat isteminde haklılık bulunmadığı
gerekçesiyle reddenen Adana 2.İdare Mahkemesinin 14.10.1992 günlü ve
627 sayılı kararının bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından veriler kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve Yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bin neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA