kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1995 3061 1995 1120 07/12/1995
 
ŞARTLI SALIVERİLEN İLGİLİNİN MAHKUMİYETE BAĞLI EHLİYETSİZLİKLERİ DEVAM
ETTİĞİNDEN AÇIKTAN ATAMA ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK.<
Dava, davacının taksirli suç işlediği nedeniyle aldığı mahkumi-
yetin infazından sonra, göreve iade isteminin reddine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.
Konya İdare Mahkemesinin 15.4.1993 günlü, 1993/306 sayılı kara-
rı ile; 657 sayılı Yasanın 94.maddesinin ikinci fıkrasında; Devlet me-
murunun mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksı-
zın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devamı halinde
yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayıla-
cağının hükme bağlandığı anılan yasanın 33 ve 34.maddeleri ile de kad-
roların teşkili ve hazırlanması konusunda idareye taktir yetkisi ta-
nınmış olduğu, idarenin Yargı kararı ile kadro ihdas etmeye, atama
yapmaya zorlanamayacağı, trafik kazası nedeniyle 3 yıl 7 ay 22 gün ha-
pis cezası verilen davacının 29.7.1991 tarihli yakalama müzekkeresini
aldıktan sonra 19.8.1991 tarihine kadar geçen 21 gün içinde göreve
gelmediğinin idarece tutanaklar ile tespit edilip görevden çekilmiş
sayıldığına dair encümen kararı alındığı, durumun davacıya tebliğ e-
dildiği, bu durumda eski kadrosu ile bir ilişiği kalmayan davacının a-
çıktan atama durumunda olduğu ve davacının yeniden göreve atanması i-
çin idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı gerekçesi ile dava red-
dedilmiştir.
Davacı, davalı idareye ve İdare Mahkemesine ibraz ettiği sağlık
raporunun dikkate alınmadığını, mazeretli olarak göreve gelmediği hal-
de müstafi sayılmasının hukuka aykırı olduğunu, kararın yeterli gerek-
çeye dayanmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyi-
zen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137.ve devam eden madde-
lerinde görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler yer almış anılan Ka-
nunun 143.maddesinde ise görevden uzaklaştırılmış memurun tekrar göre-
ve başlatılmasının zorunlu olduğu haller sayılmıştır.
Türk Ceza Kanununun 16.maddesinde hapis cezasının üçte birini
iyi halle geçirenlerin meşruten tahliye edilebilecekleri belirtilmiş,
17.maddesinde "şartlı salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre için-
de işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkum olur veya mecbur olduğu şartları yerine getirmez ise
şartla salıverme kararı geri alınır."hükmüne yer verilmiştir.
Türk Ceza Hukukunda şartlı salıverilme, mahkum edildiği hürri-
yeti bağlayıcı cezalardan, kanunun gösterdiği bir kısmını iyi hal ile
ve kurallara tam uyarak geçirmiş bulunan mahkumun, konulmuş olan şart-
lara her bakımdan riayet etmediği takdirde geri alınması şartı ile,
mahkumiyet süresini tamamen bitirmeden, merciince alınacak bir kararla
salıverilmesini ve böylece serbest hayata dönmesini yada bu hayata ge-
çişinin kolaylaştırılmasını sağlayan bir kurum olarak düzenlenmiş o-
lup; cezayı sona erdirmeyip, aksine cezanın bir nevi infaz tarzını
teşkil ettiğinden geri kalan ceza süresi içinde asli cezaya bağlı bu-
lunan mahkumiyetler ve ehliyetsizliklerin devam edeceği ve deneme sü-
resi içinde mahkumun kendisine yüklenen mükellefiyetlere riayet etmesi
veya bu süre içinde yeniden bir suç işlemesi halinde şartla salıveril-
menin geri alınacağı açıktır.Nitekim Türk Ceza Kanununun 17.maddesinin
3.fıkrasında "Meşruten tahliye kararının geri alınmasını icapettiren
sebeplerin vukuundan evvel mahkumun ceza müddeti sona ermiş olursa
mezkur ceza icra edilmiş sayılır." denilerek, şartlı salı verilmenin
cezanın bir infaz şekli olduğu açıkça kabul edilmiştir.Bu durumda
şartlı salıverilmede mahkumiyetin bütün neticeleri ile varlığını koru-
duğu şüphesizdir.
Olayda, Yargıtay 2.Dairesinin 10.6.1991 gün ve ... esas sayılı
kararı ile kesinleşmiş bulunan Aksaray 1.Asliye Ceza Mahkemesinin
27.12.1990 günlü, 1990/692 sayılı kararı ile tedbirsizlik ve dikkat-
sizlik sonucu ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçundan 3 yıl 7 ay
22 gün hapis cezası ile cezalandırılan davacının, 28.7.1991 tarihli
yakalama müzekkeresini imzaladıktan sonra 19.8.1991 tarihli dilekçe i-
le davalı idareye cezaevine gideceğini bildirdiği, davalı idarece tan-
zim edilen tutanaklar ile davacının 28.7.1991 tarihinden 19.8.1991 ta-
rihine kadar görevde olmadığının tespit edilerek Belediye Encümeninin
... günlü ... sayılı kararı ve 19.8.1991 tarih ve ... sayılı Belediye
Başkanınca onaylı işlem ile 657 sayılı Yasanın 94.maddesi uyarınca gö-
revden çekilmiş sayıldığı, davacının 29.3.1992 tarihinde şartlı tahli-
yesinden sonra 2.4.1992 tarihli dilekçesi ile mahkumiyetinin sona er-
diğinden bahisle göreve iadesi isteminin ise görevden çekilmiş sayıl-
dığı gerekçesi ile reddedildiği anlaşılmıştır.
Davacıya, 657 sayılı Yasanın 94.maddesi uyarınca görevden çe-
kilmiş sayıldığının bildirilmesine ilişkin davalı idarenin 19.8.1991
tarih ve ... sayılı yazısının, davacı tarafından dava dilekçesi ekleri
arasında mahkemeye sunulmuş olduğu, yine davacının görevden çekilmiş
sayılmaya dair işlemin tarafına tebliğ edilmediği yönünde bir iddiası
bulunmadığı, öte yandan, müstafi sayılma işlemine karşı dava açılmadı-
ğının da dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, davacının görevi i-
le hukuki irtibatının devam etmediği ancak yukarıda anılan yasal durum
karşısında henüz cezası infaz edilmiş sayılmayan ve cezaya bağlı bulu-
nan mahkumiyetleri ile ehliyetsizlikleri devam eden davacının memurluk
görevini yürütmesi düşünülemeyeceğinden başvuru tarihi itibariyle da-
valı idarece davacının durumunun açıktan atama koşulları çerçevesinde
değerlendirilmesi ve atamasının yapılması da mümkün olmadığı açık ol-
duğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin reddi ile Konya
İdare Mahkemesince verilen 15.4.1993 günlü,1993/306 sayılı kararın yu-
karıda anılan gerekçe ile sonuç olarak onanmasına karar verildi. MT/NÇ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA