kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 2891 1987 1904 26/09/1988
 
İDARENİN KİRA AKDİNE DAYANAN ALACAKLARI İÇİN 6183 SAYILI YASAYA GÖRE
ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; kira mukavelesine istinaden ödenmeyen sandal çekek yeri iş
gal ücretini içeren ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 6183
sayılı Yasanın 1.maddesinde, Devlete, vilayet hususi idarelerine ve be
lediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muha
keme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz
gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve
haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatın
dan mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip ve masrafları
hakkında bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağı, Türk Ceza Kanununun
para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümlerinin
mahfuz olduğunun hükme bağlandığı, yükümlünün imzaladığı kiralama izin
belgesinde özel şart olarak tarafların iş bu belgeden dolayı İl Daimi
Encümeni kararı ile kabul edilen yönetmelik hükümlerinin tatbik şartla
rını peşinen kabul ve taahhüt edeceklerinin yer aldığı, ilgili yönetme
liğin 12.maddesinde kayık muhafaza yerleri ve yapılacak tesislerin ki-
ralanmasında 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağının belirtildi
ği, 2886 sayılı kanunun kapsamının ise genel bütçeye dahil dairelerde
katma bütçeli idarelerin özel idare ve belediyelerin alım, satım, hiz-
met, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma
işlerinin bu kanunda yazılı hükümlere göre yürütülmesi olduğu, 4.madde
de kiranın, taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanması veya
kiraya verilmesi anlamına geldiğinin hüküm altına alındığı, Borçlar Ka
nununun 248.maddesinde "adi icar, bir akittir ki, mucir onunla müsteci
re ücret mukabilinde bir şeyin kullanılmasını terk etmeyi iltizam
eder" hükmü ile kiranın bir akit olduğunun vurgulandığı, 6183 sayılı
Yasanın 1.maddesine göre "akit'ten doğan alacaklar hakkında bu kanun
hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle kira bedelinin
tahsilinde 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tanzim ve tebliğ olunan
ödeme emrinde yasal isabet görülmediği gerekçesi ile kabul eden Vergi
Mahkemesi kararının; bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka
nununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri
si bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahke-
me kararının onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:74-75)
BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA