kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1999 4261 1999 1816 23/11/1999
 
SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 221 SERİ NOLU
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NİN "TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN
BEYANNAMEDE MAHSUP EDİLMESİ" VE "SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İSTİSNA
VE İSTİSNA KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ" BAŞLIKLI BÖ-
LÜMLERİ İLE 223 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN KONUYA İLİŞ-
KİN BÖLÜMLERİNDE GELİR VERGİSİ KANUNUN'NUN GEÇİCİ 7 VE 103. MADDELERİ-
NE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesine ilişkin 221 seri no'-
lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin
Beyannamede Mahsup Edilmesi" ve Serbest Meslek Kazançlarında İstisna
ve İstisna Kapsamındaki Kazançların Vergilendirilmesi" başlıklı bö-
lümleri ile 223 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin aynı konuya
ilişkin bölümlerinin iptali istenilmektedir.
Uyuşmazlık, serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine i-
lişkin 221 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Tevkif Suretiyle
Ödenen Vergilerin Beyannamede Mahsup Edilmesi" ve Serbest Meslek Ka-
zançlarında İstisna ve İstisna Kapsamındaki Kazançların Vergilendiril-
mesi "başlıklı bölümleri ile 223 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebli-
ğinin aynı konuya ilişkin bölümlerinin iptali istemine ilişkin bulun-
maktadır.
Dava konusu tebliğler idarenin görüş belirten işlemleri olmayıp
dava konusu edilen bölümler davacının hukuki durumunu etkiliyen hüküm-
ler içermesi nedeniyle idari davaya konu olabileceğinden davalı idare-
nin aksi yöndeki iddialarında isabet görülmemiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesinin birinci
fıkrasında gelir vergisi açısından dilimler ve vergi nisbetleri belir-
lenmiştir. 4369 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanu-
nu'na eklenen geçici 7 nci maddede ise "Gelir Vergisi Kanunu'nun 18
inci maddesinde sayılan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen
hasılatın aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifelerin birinci
ve ikinci gelir dilimleri toplamını aşan kısmı için 18 inci maddedeki
istisna uygulanmaz" hükmüne yer verilmiştir.
Dava dilekçesinde gelir dilimlerinin toplamında hata yapıldığı
belirtilmekte ise de Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesi ince-
lendiğinde gelir vergisi dilimleri düzenlenirken bir önceki dilime i-
sabet eden vergi miktarının da dikkate alındığı anlaşılmaktadır.Bu du-
rumda davacının iddia ettiği şekilde bir hukuka aykırılık söz konusu
olmayıp; kanun hükmüne uygun olarak genel tebliğle yapılan düzenlemede
hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, davanın reddine karar verildi. (YK/ES)
(DAN-DER; SAYI:103)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA