kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1994 2115 1990 4874 14/04/1994
 
DAVACININ VEKİL İMAM HATİPLİKTE GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN İNTİBAKINDA DİK
KATE ALINMAYACAĞI NEDENİYLE DAHA ÖNCE YAPILAN İNTİBAKININ GERİ ALINA-
RAK DEĞİŞTİRİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN İŞLEMİN İPTA-
Lİ YOLUNDAKİ İDARE MAHKEMESİ KARARINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacının 5.derecenin 2.kademesine yapılan intibakının, vekil
imamlık hizmetinin dikkate alınmayacağı nedeniyle 1.8.1986 tarihi iti-
bariyle 7.derecenin 9.kademesi olarak değiştirilmesine ilişkin işlemin
iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, davacının 6.6.1964 tarihinde vekil imam-ha
tip olarak göreve başladığı, 16.5.1968 tarihinde ise asil kadroya geç-
tiği, 633 sayılı yasa yayınlandığında vekil imam-hatip olan davacının
bu yasanın yayımı ile asıl kadroya atanmış sayılacağının aynı kanunun
36.maddesi ile geçici 8.maddesi gereği olup, 657 sayılı yasanın 1327
sayılı ve 1897 sayılı yasalarla 1970 yılında değiştirilmiş ek geçici
2.maddesinin (c) fıkrasının (i) bendine göre vekil iken sonradan asil
kadroya geçen imamların vekillik sürelerinin intibaklarında nazara
alınması gerektiği şeklindeki hükmü karşısında 15.8.1965 tarihinde ve-
kil imam hatip olduğundan dolayı 657 sayılı yasanın ek geçici 4.madde-
sinin (f) fıkrasının uygulanmamasının mevzuata aykırı olduğu, öte yan-
dan idari istikrar ilkesi gereği, davacı için doğan subjektif hakkın
iki yıla yakın süre geçtikten sonra geri alınmasında da hukuka uygun-
luk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması
nı istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Yasayla değişik ek
geçici 2.maddesinde; "1.3.1970 tarihi arasında görevde bulunmaları ne-
deniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30.11.1970 dan 1.3.1975 tarihine
kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirme
ye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların de-
rece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.
A- Başlangıç derece ve kademesi olarak 1.3.1975 tarihindeki öğrenim du
rumuna göre 36.maddede tesbit olunan hizmete giriş derece ve kademesi
esas alınır.
B- 18 yaşın bitirilmesinden sonra 87.maddede belirtilen kurumlarda ge-
çen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.
C- Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fık
rasındaki sürelere eklenir." hükmü getirilmiş, (C-i) bendinde de "ve-
kil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geç-
miş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı"nın sayılacağı be-
lirtilmiştir.
Anılan kanunun Ek Geçici 4.maddesinde ise, (öğrenim ve hizmet durumla-
rına göre bu kanunun 36.maddesine göre daha yüksek derece ve kademeden
hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kade
meleri ayrıca belirlenenlere yer verilmiş olup, maddenin (f) fıkrasın-
da, 633 sayılı kanunla müktesep hakları saklı müftü, müftü yardımcısı
ve vaizler için 12.derecenin 1.kademesi, imam-hatip ve müezzinler için
14.derecenin 3.kademesinin intibakta başlangıç derece ve kademesi ola-
rak nazara alınacağı, aynı maddenin (i) fıkrasında ise, (f) fıkrası şü
mulüne girenlerin 3.derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri
öngörülmüştür.
(f) fıkrası daha sonra 23.12.1988 günlü ve 351 sayılı KHK.ile "633 sa-
yılı Kanunla müktesep hakları saklı tutulan ve bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar dahil müftü, müftü
yardımcısı ve vaizler için 12.derecenin 1.kademesi, imam-hatip ve müez
zinler için 14.derecenin 3.kademesi, Kur'an öğrencileri ve mülhak va-
kıf camilerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyumlar için 14.de
recinin 3.kademesi" şeklinde değiştirilmiştir.
Görüldüğü gibi ek geçici 2.madde 1.3.1975 tarihi itibariyle yapılacak
intibaktaki esasları düzenlemekte, ek geçici 4.madde ise intibakta
esas alınacak derece ve kademelerle istisnaları getirmektedir.
(f) bendi ile başlangıç derece ve kademesi ayrıca tesbit olunan müftü,
müftü yardımcısı, vaiz, imam-hatip ve müezzinler, 633 sayılı Kanunla
müktesep hakları saklı tutulanlardır. Bu kişiler 633 sayılı Yasanın
32.maddesinde "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tayinleri
yapılmış müftü, müsevvit, vaiz, imam-hatip, müezzinler" olarak belir-
lenmiş olup, vekil imam-hatipler bu maddede sayılmamıştır.
Vekil imam hatipler, 633 sayılı yasanın 36.maddesinde "Açık kalan ay-
lıklı veya ücretli imam-hatiplere bu kanunun 22.maddesinde yazılı nite
likte istekli bulunmadığı takdirde ilkokul mezunu ve yeterli din bilgi
si olanlar vekil olarak atanırlar. Bunlara, memurlara uygulanan maaş
kanununun hükümlerine göre maaş verilir ve haklarında 3656 sayılı kanu
nun 21.maddesi hükmü uygulanmaz." olarak hükme bağlanmış, 1977 yılında
2088 sayılı Yasa ile bu kişilerin bu kanunun (2088 sayılı Kanun) meşru
tarihinde asil olarak atanmış sayılacakları hükmü getirilmiştir.
Bütün bu hükümlerin incelenmesinden, 1.3.1975 tarihinde intibaklar ya-
pılırken, 633 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 15.8.1965 tarihindeki
durumun gözönüne alınması, bu tarihte asil imam hatip olarak çalışmak-
ta olanların, 657 sayılı Yasanın ek geçici 4-f maddesi uyarınca 14.de-
recenin 3.kademesinden başlatılmaları, Vekil İmam hatip olarak görevde
olanların ise ek geçici 2.madde uyarınca 1.3.1975 tarihindeki öğrenim
durumuna göre 36.maddede tesbit olunan başlangıç derece ve kademesi
esas alınarak, ek geçici 2.maddede sayılan hizmet sürelerinin değerlen
dirilmesi gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, ilkokul mezunu olan davacının 6.6.1964 tari-
hinde İstanbul Eyüp ilçesi Ümmü-hani Hatun Camiine vekil imam hatip
olarak atandığı, 633 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 15.8.1965 tari-
hinde bu görevde bulunduğu 10.5.1967 tarihinde aynı cami müezzin kay-
yımlığına aday olarak atandığı, 15.5.1968 tarihinde asaletinin onaylan
dığı, 14.11.1985 tarihli onayla 4.derece kadro tahsis edilerek 5/2.de-
rece-kademeye getirildiği, ancak dava konusu işlemle, bu onay iptal
edilerek 1.8.1986 tarihi itibariyle 7.derecenin 9.kademesine indirildi
ği anlaşılmıştır.
Davacının, 657 sayılı Yasanın ek geçici 4.maddesi kapsamına girmemesi
nedeniyle, sehven yapılan terfiinin iptal edilerek ek geçici 2.madde
uyarınca, ilkokul mezuniyetine göre, 15/1 dereceden başlatılması, 36.
maddenin Ortak Hükümler A-7-b bendi uyarınca hafızlığı nedeniyle bir
derece verilerek başlangıç derecesinin 14/1 olarak belirlenmesi ve hiz
met süresinin değerlendirilmesi sonucu yükselebileceği 7.derecenin son
kademesinde bırakılması yolundaki işlemde mevzuata aykırılık bulunma-
maktadır.
Öte yandan idarenin sakat işlemini her zaman geri alabileceği açık
olup, ancak hatalı ödemeleri geri almasının dava süresi ile sınırlı ol
duğu Danıştayın 22.12.1973 gün 1973/14 sayılı İçtihatları Birleştirme
Kurulu Kararı gereğidir.
Bu itibarla işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İstan-
bul 5.İdare Mahkemesince verilen 3.4.1990 günlü, 1990/369 sayılı kara-
rın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fık
rası uyarınca bozulmasına karar verildi. ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA