kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
TANZİMAT 1934 40 1934 42 08/07/1934
 
ASKERLİK MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN 71.MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN DA,
HÜKÜMET RÜESASI VE YEREL BELEDİYELERİ TARAFINDAN İZLENİP YERİNE GETİ-
RİLMESİ GEREKTİĞİ HK. (*)<
Maliye Vekaletince dermeyan olunduğu veçhile esas Tahsili Emval Kanunu
nun tatbikine Maliye Vekilinin memur olması hasebile bu Kanun hükümle-
rinden istifade maksadile diğer kanunlarda konulan hükümlerin tatbika-
tında da Tahsili Emval Kanunundan istifade suretile yapılacak tedabiri
icraiyenin maliye memurları marifetile yaptırılması ve yahut bu yolda
hüküm konulan diğer kanunların hükümlerini icraya hangi vekaletler me-
mur ise Tahsili Emval Kanununun koyduğu esaslara riayet şartile bütün
tatbikatın o vekaletlerce yapılması şıklarından birinin tercihi zaruri
dir. Tahsili Emval Kanunu gerek metninde gerek 12 Kanunusani 331 tarih
li Kanunda yazılı olduğu üzere muayyen vergilerin ve Suveri Tahsiliye-
si Kanunu mahsus ile muayyen olmayan tekalif ve rüsumu emriyenin tahsi
line matuf ve bu itibarla hükümlerini icraya Maliye Vekili memur bulun
muştur. Diğer kanunlarda Tahsili Emval Kanunu hükümlerinin tatbikine
müsaade şeklinde dercolunan hükümler Tahsili Emval Kanununda mündemiç
esasatın tatbikine müsaade mahiyetinde olup bu hükümlerin ayni zamanda
o Kanunu tatbika memur edilen Vekaletin Tahsili Emval Kanununda münde-
miç salahiyetleri istimale mezuniyeti de mutazammın görülmesi tabii-
dir. Hususile bu kanunların icrasının Maliye Vekaletinden başka herhan
gi bir vekaletin memur bulunduğunun tasrihi buna delalet eder. Hususi-
le Maliye Vekaletinin tahsilat teşkilatı bütün bu kanunların Tahsili
Emval Kanununun tatbikatına taalluk eden teferruatile iştigale müsait
olamıyacağında da şüphe yoktur.Şimdiye kadar ve hala tatbikatın bu mer
kezde olması da Kanunun neşri tarihinden beri böyle düşünüldüğünü gös-
terir.
Ancak böyle bir selahiyet kendisine verilen her vekaletin ayrı bir tah
silat komisyonu vücuda getirmesine bittabi mahal olmayıp Tahsili Emval
Kanununun tatbikatına teferru eden noktalarda alınacak kararlar için
Tahsilat Komisyonlarına müracaat ve karar istihsal olunarak tedabiri
icraiyenin alakadar Vekaletin memurları marifetiyle icra takibi icap
eder.
Şu kadarki yukarıda izah edildiği veçhile Belediye Vergi ve Resimleri
Kanununda musarrah olduğu üzere tahsilat komisyonları makamına kanunen
ayrı bir teşkilat ikame edilmiş olan hallerde tahsilat komisyonlarına
müracaata mahal görülemez.
Şu izahata göre Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 71.maddesine müteal-
lik tatbikatın da Hükümet rüesası ve mahalli belediyelerince takip ve
icra edilmesi lazımgeleceği mütalaa olunmaktadır.
Heyeti Umumiye'nin 19.7.1934 gün ve E:34/140, K:34/138 sayılı kararıy-
la onanmıştır.

MS/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA