kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 2431 1982 4795 12/06/1984
 
BELEDİYEYE AİT YERLE KOOPERATİFE AİT YERİN DEĞERLERİ TAKDİR EDİLMEDEN
TAKAS EDİLEMİYECEĞİ HK. <
Dava, ... Mesken Yapı Kooperatifine ait yer ile belediyeye ait yerin
takas edilmesine ilişkin işlemin iptali yolundaki belediye meclisi ka-
rarının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle
açılmıştır.
Olay tarihinde yürürlükte olan 6830 sayılı yasanın mübadele suretiyle
istimlak başlığını taşıyan 26.maddesinde; mal sahibinin muvafakatıyla
bedeli yerine idarenin hususi emlakinden bu bedele kısmen veya tamamen
tekabül edecek miktarın temlikinin caiz olduğu, 8.11.1983 gününde yü-
rürlüğe giren 2942 sayılı Yasanın 26.maddesinde ise, mal sahibinin ka-
bul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine
tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tama
men karşılayacak miktarının verilebileceği, kamulaştırma bedeli yerine
verilecek taşınmaz malın değerinin idarenin ihale komisyonunca yoksa
bu amaçla kuracağı bir komisyonca tesbit edileceği, taşınmaz mal bedel
leri arasındaki farkın taraflarca nakit olarak karşılanacağı, idarenin
vereceği taşınmaz malın değerinin kamulaştırma bedelinin yüzde yirmisi
ni aşamayacağı kurala bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; belediye meclisi kararı ile davacı
S.S. Elbistan öğretmenler ikinci mesken yapı kooperetifine ait 2 dönüm
lük yer ile belediyeye ait 5 dönümlük yerin yetkili komisyonlarca de-
ğerleri takdir edilmeden ve aralarında değer farkı bulunup bulunmadığı
saptanmadan takasına karar verildiği, dava konusu belediye meclisi ka-
rarı ile de; belediye tüzel kişiliğinin, gerçek kişilerle ya da özel
tüzel kişilerle taşınmaz takas edemiyeceği, belediyeye ait daha değer-
li olan 5 dönüm arsa niteliğinde taşınmazla daha az değerli 2 dönümlük
arsa niteliğindeki taşınmazın takasına karar vermek suretiyle belediye
meclisinin 1580 sayılı yasanın 70.maddesi ile verilen yetkileri aştı-
ğı, belediyeyi zarara soktuğu gerekçesiyle takas işleminin iptaline ka
rar verildiği anlaşılmaktadır.
İdarelerin hatalı işlemlerini geri alabilecekleri idare hukukunun ge-
nel ilkelerinden olduğundan ve olayda da davacı kooperatife ait taşın-
mazla, belediyeye ait taşınmazın değerleri takdir edilmeden aralarında
değer farkı olup olmadığı saptanmadan yapılan takasta mevzuata uyarlık
bulunmadığından takas işleminin iptaline karar verilmesi sonucu itiba-
rıyla yerinde görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA