kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1987 366 1987 265 11/03/1987
 
ÜNİVERSİTEDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YİNE ÖĞRETİM ELEMANI OLA-
RAK, DİĞER PERSONELİN DE KENDİ ALANINDA ATANMALARI KONUSUNDA REKTÖRE
YASAYLA TANINAN BU YETKİNİN, GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDA ÜNİVER-
SİTE GENEL SEKRETERLİĞİ YAPAN İLGİLİNİN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ATA-
NIP DERS VERMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMESİ ŞEKLİNDE KULLANILAMAYACAĞI
HK.<
Dava, davacının Üniversite Genel Sekreterliği görevinden alınarak Mes-
lek Yüksek Okuluna atanmasına dair Rektörlük işlemi ile daha sonra ay-
nı Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muha
sebe Finansman Anabilim dalı öğretim görevlisi olarak atanmasına dair
Rektörlük işleminin iptali isteği ile açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararında; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51.mad
desinin (a) bendinde genel sekreterin Üniversitenin yönetim örgütünün
başında ve 657 sayılı Yasaya tabi olarak görev yaptığı, aynı kanunun
31.maddesine göre de bir derse öğretim görevlisi olarak atama yapıla-
bilmesi için o dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularında veya
buna paralel olarak kendi uzmanlık alanındaki çalışmaları ve eserleri
ile tanınmış olmak özelliği şart koşulduğu, davacının Üniversite genel
sekreterliğinden meslek yüksek okulunda hangi göreve getirildiğinin be
lirtilmediği, daha sonra da durumunun öğretim görevlisi olmak için zo-
runlu bulunan koşulları taşıyıp taşımadığı araştırılmaksızın ataması
yapıldığı, öte yandan; 657 sayılı kanunun 71 ve 76.maddelerinde kurum-
ların memurlarını genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile il-
gili sınıfa naklen atayabilecekleri öngörüldüğü ve 2547 sayılı yasanın
13.maddesinin b/4 fıkrasında Rektöre gerekli gördüğü hallerde üniversi
teyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve
diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görev-
ler vermek yetkisi tanınmış ise de; bu yetkinin mutlak olmadığı, kamu
yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bulunduğu, davacının genel sek-
reterlik görevinden alınma nedeni olarak ileri sürülen hususların işle
me dayanak teşkil etme niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle dava konu-
su işlemlerin iptaline karar verilmiştir.
Dava konusu işlemlerin dayanağı olan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanu-
nunun 2880 sayılı kanunla değişik 13.maddesinin b/4 fıkrasında; "Gerek
li gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görev
li öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştir-
mek veya bunlara yeni görevler vermek" Üniversite Rektörlerinin yetki-
leri içinde sayılmıştır.
Rektöre bu madde ile verilen yetkinin kapsamı, başka bir deyimle bu
yetkiye dayanılarak yapılacak idari işlemin konu unsurunun ortaya ko-
nulması, davanın sonucunu belirleyecektir.
Yukarıda belirtilen yasa maddesinin düzenleniş amacı Üniversiteyi oluş
turan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak or
taya çıkacak bir ihtiyacın Üniversitenin kendi elemanları ile ve sürat
li bir biçimde karşılanması böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürek
li olarak yürütülmesini sağlamaktadır.
Ayrıca; yukarıda sözü edilen madde ile Rektöre verilen yetkinin sürek-
li olarak görev yerini değiştirme kapsamında kabul etmenin belli usul-
lerle bir kadroya atanmış kamu görevlisinin yasada gösterilen usule ve
yetki kurallarına uyulmadan kadrosu ile hukuki ve fiili irtibatının
kesilmesi, yine ancak belli usul ve yetki kurallarına uyularak atanıla
bilecek bir kadroya bunlara uyulmadan atanması sonucunu doğuracağın-
dan, sözü edilen maddede öngörülen yetkinin yukarıda belirtilen amaç-
larla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olduğu ve sürekli ola-
rak görev yerini değiştirme şeklinde yorumlanamayacağının da kabulü zo
runludur.
Öte yandan 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3.maddesinde
öğretim elemanlarının kimler olduğu tek tek gösterilmiş, öğretim görev
lileri de bunlar arasında sayılmıştır. Davacı ise genel sekreterlik gö
revinde iken 657 sayılı kanuna tabi ve Genel İdare Hizmetleri sınıfın-
da istihdam edilen bir personeldir ve aynı kanunun 71.maddesine göre
ancak mesleği ile ilgili bir sınıfa atanabilecektir. Oysa dava konusu
olayda; bu maddeye aykırı olarak davacı Genel İdare Hizmetleri sınıfın
da genel sekreterlik görevinden alınarak aynı Üniversiteye bağlı Mes-
lek Yüksek Okuluna atanmış, ancak hangi göreve atandığı belirtilmemiş
bilahare bu işlemin devamı niteliğinde olan ikinci bir işlemle davacı-
nın sınıfı değiştirilerek mesleği ile ilgili bulunmayan İktisadi ve
İdari Bilimler fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim da
lı öğretim görevlisi olarak atanarak İktisadi ve İdari Programlar bölü
münde ders vermek üzere görevlendirilmiştir.
2547 sayılı kanunun yukarıda amacı ve niteliği açıklanan 13.maddesinin
b/4 fıkrasında Rektöre verilen yetkinin bu amaç ve niteliğe uygun ola-
rak, bu sınırlar içinde kullanılabileceği ve Üniversitede görevli öğre
tim elemanlarının yine öğretim elemanı olarak, diğer personelin de ken
di alanında atanmalarına olanak sağlayacağı kuşkusuzdur.
Belirtilen nedenlerle temyizen bozulması istenen İdare Mahkemesi kara-
rının bozulması isteğinin reddi ile anılan kararın dayandığı hukuki ne
denlere yukarıda açıklanan gerekçelerin de eklenmesi suretiyle onanma-
sına karar verildi.
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA