kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1999 1682 1998 2282 24/05/1999
 
ONİKİ YIL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNAN DAVACININ, İL MÜDÜR YAR-
DIMCILIĞINA ATANMASI İŞLEMİNDE, GÖREV VE ÜNVAN BAKIMINDAN TAKDİRDE A-
ÇIK HATA BULUNDUĞU HK.<
Davacı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Dai-
re Başkanlığı görevinden alınarak ... İl Kültür Müdür Yardımcılığına
atanmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali ile bu nedenle
yoksun kaldığı tüm parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenme-
sine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sa-
yılı Yasanın 76. maddesiyle idareye memurlarını naklen atama konusunda
takdir yetkisi tanındığı; Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan davacının
imam olarak göreve başlayıp din öğretmenliği yaptıktan sonra Milli E-
ğitim Bakanlığında Daire Başkanı iken ... tarihinde Kültür Bakanlığı
HAGEM Daire Başkanlığına atandığının, ... tarihli işlem ile de TÜRKSOY
Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildiğinin anlaşıldığı; davalı
idarede hiç çalışmadan ve anılan Bakanlık yönünden Daire Başkanlığına
yükselmek için gerekli olan birikim ve deneyimi kazanmadan HAGEM Daire
Başkanlığına atamasının kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak
tesis edildiğinden bahisle davacının Daire Başkanlığı görevinden alın-
masında hizmet gereklerine aykırılık bulunmamakla birlikte adıgeçenin
il dışına ... İline atanmasını kadro ve ihtiyaç bakımından zorunlu kı-
lan somut nedenlerin bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın
davacının Daire Başkanlığından alınmasına yönelik kısmının reddine,
... İl Kültür Müdür Yardımcılığına atanmasına yönelik kısmının iptali-
ne, tazminat isteminin reddine hükmedilmiştir.
Davacı; Milli Eğitim Bakanlığında 12 yıl Daire Başkanlığı yap-
tığını, dinler konusunda uzman olduğunu ve dinin kültürü oluşturan un-
surlardan birisi bulunduğunu Türk topluluklarına yönelik çalışmalar
yaptığını, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Türk Cumhuriyetleri
ve Türk Toplulukları Dairesini kurarak bu Daireyi 2 yıl yönettiğini;
davalı idareye ise; davacının geçmiş hizmetleri gözetilerek işlemin
tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkün olup, taraflarca ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbi-
risine uymamaktadır.
İdarenin boş bulunan bir kadroya atama yapma konusunda takdir
yetkisi var ise de; davacının Milli Eğitim Bakanlığında 12 yıl Daire
Başkanlığı yaptığı dikkate alındığında ... İl Kültür Müdür Yardımcılı-
ğına atanmasında atandığı görev ve ünvan bakımından takdirde açık hata
bulunduğundan, Mahkemece söz konusu atamanın iptaline dair verilen ka-
rarda hukuka aykırılık görülmemiştir. Nitekim davacı, atandığı yer yö-
nünden yürütmenin durdurulması kararı üzerine Ankara Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanmıştır.
Açıklanan nedenlerle ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü,
... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bo-
zulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından tarafların temyiz
istemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:103) YÖ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA