kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
MALİYE VE NAFİA 1937 68 1937 60 19/12/1937
 
DONANMANIN BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA VE UZAK DENİZLERDE TÜKETECEĞİ
MAZOTUN, İSTİHLAK RESMİNE TABİ OLMAYACAĞI HK. (*)<
423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun, belediye hududu için
de istihlak olunacak mevaddı müşteileden istihlak resmi alınması mezu-
niyetini veren 28.maddesinde; duhuliye resminin tatbikine kadar devam
edeceği yazılı bulunan istihlak resminin, gümrük resminin artırılması-
na dair 2256 sayılı Kanunun dördüncü maddesile duhuliye resminin orta-
dan kaldırılmış olmasına ve bu kanunla mevzu yeni resmin de gümrük res
minin tezyidinden ibaret olduğu yine bu ikinci kanunda açıkca yazılı
bulunmasına göre belediyelerce halen mahalli istifa olması zaruridir.
Nitekim bu zaruret, tarifeleri bir formüle istinad eden imtiyazlı
elektrik şirketlerinin getirecekleri mazot, bakura ve motorinden alı-
nacak istihlak resminin şirketlerce ne suretle istifa olunacağını gös-
teren 2551 sayılı Kanunun münhasıran şekli istifaya müteallik ve bun-
dan mevzuubahis resmin mesnedinin 423 sayılı Belediye Vergi ve Resim-
leri Kanununun mezkur 28.maddesindeki resimden ibaret olmasile de müs-
tedeldir. Şu hale göre mezkur 28.madde ile mevzu istihlak resmi mükel-
lefiyeti halen mer'i bulunmaktadır.
Şu esas ekseriyetle kararlaştırıldıktan sonra Milli Müdafaanın aldığı
mazotlardan istihlak resmi alnıp alınmıyacağı hususunda cereyan eden
müzakere neticesinde:
......................................
Belediye vergi ve resimleri, esas itibarile, belediyece yapılacak bir
hizmete karşı belde halkından alınan bir para olmasına göre bu esasın
kanunun şumulünü tayinde hakim tutulması lazım gelir. Nasıl ki metinde
"Belediye hududu dahilinde istihlak olunacak" kaydı bu esası tebarüz
ettirmektedir. Halbuki halli lazım gelen mesele İstanbul belediyesinin
değil, fakat bütün memleketin yüksek müdafaa hizmetini temin yolunda
getirtilip belediye hududu haricinde ve hatta uzak denizlerde donanma
tarafından sarf ve istihlak edilen maddelerin belediye resmine tabi
olup olmamasına mütedairdir. İstinad edilen teşrii kararda, şehirden,
bir suretle istifadeleri mutlak olan ve mali teknik bakımdan tanzimi
imkansız bulunan köylülerin ve şoförlerin vaziyetini istihdaf eder.
Donanma ise her halde bu vaziyette değildir. Kanunun yazıldığı gibi
telakkisi müdafaa bütçesinden münhasıran İstanbul belediyesini irat-
landırmayı tazammun eder ki her cihetten mahzurlu bir hal teşkil eder,
mütalaasında bulunmaları ile Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 28.
maddesinin bu meseleye şumulü olamıyacağı ekseriyetle kararlaştırıl-
mıştır............
Heyeti Umumiyece aynen kabul edilmiştir. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA