kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1990 2865 1988 2875 29/11/1990
 
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMEDEN ÖNCE YURTDIŞINDA ASKERLİK YAPMIŞ OLAN Kİ-
ŞİLER, TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİKTEN SONRA ASKERLİKTEN MUAF TUTULDUKLA
RINDAN, BU KİŞİLERİN ASKERLİK HİZMETİNİ TÜRKİYE'DE YAPTIKLARININ KABU-
LÜ İLE 1623 SAYILI YASAYLA 5434 SAYILI YASAYA EKLENEN EK 8.MADDENİN
(C) BENDİ GEREĞİNCE BORÇLANMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMALARI GEREKTİĞİ
HK.<
Dava, doktor olarak çalışmakta olup; Emekli Sandığı iştirakçisi olan
davacının Bulgaristan'da er olarak geçen ve sonradan Türk tabiyetine
geçmesi üzerine Türkiye'de geçerli kabul edilen askerlik süresinin
borçlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış olup;
İdare Mahkemesince, 1623 sayılı Yasa'da, bu yasanın yürürlüğe girdiği
tarihte iştirakçi olanların muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreleri
nin aynı yasada belirtilen usulle borçlandırılmaları suretiyle emekli-
lik fiili hizmet süresinin ilave edileceğinin açıklandığı, ancak borç-
lanma esas ve şartlarını belirten 5434 sayılı yasanın geçici 65.madde-
sinin atıf yaptığı aynı yasanın 12.maddesinde, sayılan belli kurumlar-
da 18 yaşın ikmalinden sonra Türk uyruğunda geçen hizmet sürelerinin
Emekli Sandığıyla ilgilendirilebileceğinin belirtildiği, dolayısıyla
davacının Bulgar ordusuna ve bu devlet uyruğunda iken er olarak yaptı-
ğı askerlik hizmet süresinin anılan 1623 sayılı yasanın kapsamı içeri-
sine giremiyeceği, bu haliye dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bu
lunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı, gerek 1623 sayılı, gerekse 5434 sayılı Yasanın borçlanma iste-
ği sırasında Türk vatandaşı olmayı gerekli ve yeterli gördüğünü, bu ne
denle kararın yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek temyizen incelenip
bozulmasını istemektedir.
Türk vatandaşlığına geçmeden önce yurt dışında askerlik yapmış olan ki
şiler, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 2510 sayılı İskan Kanunu hüküm-
lerine göre, Türk Vatandaşlığına geçtikten sonra askerlikten muaf tu-
tulmaktadırlar. Bu durumda, askerlikten muaf tutulan kişilerin, asker-
lik hizmetlerini, Türkiye'de yapmış olduklarının kabulü zorunludur.
1623 sayılı yasayla 5434 sayılı yasaya eklenen ek 8.maddenin (c) ben-
dinde, muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen sürelerin borç-
landırılabileceği belirlenmiş olduğundan, davacının askerlik hizmetle-
rinin borçlanma hükümleri kapsamında kabul edilerek borçlanma işlemi-
nin yapılması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, yerinde bulunmayan İdare Mahkemesi kararının
2577 sayılı yasanın 3622 sayılı yasa ile değişik 49.maddesi hükmü uya-
rınca bozulmasına, dosyanın mahkemeye iadesine karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA