kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 1940 1983 1302 20/11/1984
 
PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELERİN KULLANILDIĞI, ÇEVRE İÇİN YANGIN TEH-
LİKESİ YARATTIĞI SAPTANAN İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATLI
ATÖLYENİN, BULUNDUĞU MESKUN ALAN DIŞINA ÇIKARTILMASI YOLUNDA İLGİLİ
İDARELERCE TESİS EDİLEN İŞLEMLERDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava; İzmir İli Turan Bölgesinde bulunan davacıya ait ikinci sınıf gay
risıhhi müessese ruhsatlı fermuar atölyesinin bir plan dahilinde bu
bölgeden kaldırılarak meskun mahal dışına çıkarılacağı yolunda tesis
edilen işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.
Gayrisıhhi Müesseselere ait Yönetmeliğin 7.maddesinde tüm gayrisıhhi
müesseselere, açılma izni verilmesindeki amacın, müessese civarındaki
halkın sağlık ve huzurunu korumak olduğu, 15.maddesinde de "Gayrisıh-
hi müesseseler çevrelerine olan zararları mümkün mertebe azaltmak için
ilim ve fennin icabettirdiği tedbir ve yenilikleri tatbike mecburdur-
lar. Lüzum görüldükçe bu hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
veya Valiliklerce teşkil olunacak yetkili heyetlerle tesbit olunur"
denilerek, gayrisıhhi müesseselerin çevre sağlığına etkilerinin her za
man denetlenebileceği ve denetleme sonucunda görülen mahzurların gide-
rilmesi yoluna gidileceği belirlenmiş ve çevreye zararlı ikinci sınıf
gayrisıhhi müesseselerin meskenlerden uzak mahallere yapılması gerek-
tiği de aynı yönetmeliğin 10.maddesinde hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Dosyada mevcut belgelerden, İzmir İli Turan Bölgesinde bulunan çeşitli
tesislerin birbirleri ve çevre ile yarattıkları tehlikelerle ilgili o-
larak İçişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, İmar ve İskan Bakanlı
ğı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Çevre Müsteşarlığı elemanlarından olu
şan bir heyet tarafından Turan bölgesinde yapılan inceleme sonucunda,
bölgede yeralan gerekli emniyet tedbirlerini sürdüren işyerlerinden
fermuar atölyelerinde de patlayıcı ve parlayıcı maddeler kullanıldığı,
çevre için yangın tehlikesi yarattığı hususunun tesbiti üzerine dava-
cıya ait fermuar atölyesinin de diğer işyerleri ile birlikte, belli
bir plan içerisinde bu bölgeden kaldırılarak meskun mahal dışına çıka-
rılacağına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu haliyle, iptali istenilen işlemler mevzuata uygun bulunduğundan,
hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine karar verildi.(MS/MÜ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA