kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 414 1999 74 08/10/1999
 
ATIK SU BEDELİ 1.1.1994 TARİHİNDEN İTİBAREN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
KAPSAMINA ALINDIĞINDAN BU BEDEL VE DAYANAĞI TARİFENİN İPTALİ İSTEMİYLE
AÇILAN DAVANIN VERGİ MAHKEMESİNCE KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK.<
... Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğün-
ce yürürlüğe konulan atık su tarifesinin iptali ile bu tarifeye daya-
nılarak düzenlenen tahakkuk ihbarnamesi ile ...-... dönemi için iste-
nen atık su bedelinin kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
Davayı inceleyen Vergi Mahkemesi, atık su bedeline karşı açılan
davaların adli yargı yerinde görüleceği gerekçesiyle atık su bedelinin
kaldırılmasına ilişkin istemin reddine, tarife kararının iptaline i-
lişkin kısmın ise idare mahkemesinin görevine girmesi nedeniyle görev
yönünden reddine karar vermiştir.
Yükümlünün temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dai-
resi, ... günlü ve ... sayılı kararıyla; yükümlü şirketten atık sudan
dolayı istenen meblağ ... tarihinden geçerli olmak üzere çevre temiz-
lik vergisi kapsamına dahil edildiğine göre bu vergi hakkında açılan
davanın 2576 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi karşısında vergi mahkemesin-
ce karara bağlanması gerektiği gerekçesi ile kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve ...
sayılı kararı ile atık su bedelinin abonman sözleşmesine dayandığı, bu
tür sözleşmelerden doğan ihtilaflarda adli yargı mahkemelerinin görev-
li olduğu, uyuşmazlık mahkemesi kararlarının bu doğrultuda bulunduğu,
tarife iptali isteminin ise idare mahkemelerinin görev alanında bulun-
duğu gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Direnme kararı yükümlü şirket tarafından temyiz edilmiş, iste-
mi inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, ... günlü ve
... sayılı kararıyla; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
24.7.1993 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 3914 sayılı Kanunla eklenen
mükerrer 44 üncü maddede, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetle-
rinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binala-
rın çevre temizlik vergisine tabi olduğunun açıklandığı, 12 nci fıkra-
da belediyelerin su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince be-
lirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi almalarının öngörüldüğü ve
bu verginin su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sa-
yılarak bu bedel ile birlikte tahsil edilmesinin kabul edildiği, mad-
denin 7 nci fıkrasında sözü geçen Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde
yer alan bina gruplarının tesbitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının,
31.12.1993 günlü Resmi Gazetede yayımlandığı ve Kararın 8 inci madde-
sinde 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihin-
de yürürlüğe gireceği açıklanarak, 1.1.1994 tarihinden itibaren çevre
temizlik vergisi uygulanmasına başlandığı, olayda yükümlü şirketin
kendi mülkünden kendi imkanları ile çıkardığı ve kullandıktan sonra
KOSKİ'ye ait kanallara verdiği ifade edilen atık sudan dolayı Mart,
Nisan ve Mayıs 1994 dönemleri için istenen meblağ çevre temizlik ver-
gisi olarak nitelendiğine göre bu vergi ve tarife kararlarının iptali
istemiyle açılan davanın, 2576 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi uyarınca
vergi mahkemesince karara bağlanması gerekirken, 1.1.1994 tarihinden
sonraki döneme isabet eden atık su bedelinin duyurulduğu su tüketim
ihbarnamesi ve dayanağı olan tarifeye karşı açılan davanın adli yargı
yeri ve idare mahkemesince çözümlenmesi gerektiğinden bahisle redde-
dilmesinin yasaya uygun düşmediği gerekçesiyle ısrar kararını bozmuş-
tur.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, atık su bedelinin özel hukuk
hükümlerine göre tahsil edildiği, söz konusu bedelin çevre temizlik
vergisinden farklı olduğu, bedelin ücret niteliği taşıdığı, kamu gü-
cüne dayalı bir tahsilattan söz edilemeyeceği, yatırım ve işletme gi-
deri olarak tahsil edilen atık su bedeliyle ilgili ihtilafların görüm
ve çözüm yerinin adli yargı olduğuna ilişkin uyuşmazlık mahkemesi ka-
rarları bulunduğunu ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde,
Danıştay tarafından verilen yargısal kararlar hakkında, bu maddede ya-
zılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtildiğin-
den ve dilekçe sahibinin ileri sürdüğü sebeplerin bunlardan hiçbirine
uymadığı anlaşıldığından, yerinde olmayan istemin reddine karar veril-
di. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:103)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA