kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 1162 1987 1165 15/10/1987
 
ÜZERİNDE ESKİ ESER OLAN SU SARNICI VE BAHÇE DUVARI BULUNAN TAŞINMAZ
HAKKINDA EVVELCE VERİLEN ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI DOĞRULTUSUNDA BU
KURULUN GÖRÜŞÜ ALINMAKSIZIN ANILAN TAŞINMAZIN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILARAK PARK VE ÇOCUK BAHÇESİ OLARAK BELİRLENMESİNDE İSABET BULUNMA-
DIĞI HK. <
Dava, taşınmazın park ve çocuk bahçesi olarak belirlenmesine ilişkin
Boğaziçi Öngörünüm imar planının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahke
mesince, 2960 sayılı Yasanın olay tarihinde yürürlükte bulunan 3/f mad
desine göre Boğaziçinde nufus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı plan deği-
şikliği yapılamayacağı, ancak 3194 sayılı Yasanın konu ile ilgili mad-
delerine göre belediyece işlem tesis edilebileceği, 1/1000 ölçekli pla
nın 1/5000 ölçekli plana göre hazırlandığı, bununda iptalinin istenil-
mediği, eski eser konusunun Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kuruluna
iletilmesi halinde taşınmazın durumunun yeniden incelenebileceği belir
tilerek reddedilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiş-
tir.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazda bulunan su sarnıcı ve
bahçe duvarlarının korunması gerekli eski eser olduğuna ilişkin 11.6.
1976 günlü Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı
uyarınca söz konusu eski eserleri koruyan proje hazırlandığı, Kurul
13.1.1979 günlü kararıyla da korunması gerekli su hazinesinin projede
gösterilen şekilde resterasyonunun yapılmasına, söz konusu parseli çev
releyen duvarların yine projedeki gibi eski biçim ve karekterinde özel
likle alaturka harpuştası ile birlikte onarılıp tamamlanmasına, bunlar
la birlikte ekli projede gösterildiği şekilde 3 katlı yeni inşaat ya-
pılmasında sakınca olmadığına karar verildiği, 1981 yılında da aynı ka
rarın tekrarlandığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan İstanbul Belediye Başkanlığınca kurula intikal ettirilen Bo
ğaziçi sit alanının tümünü kapsayan 1/5000 ölçekli planların incelenme
si sonucu Yüksek Kurulca verilen 24.6.1983 günlü kararda, Boğaziçi sit
alanı içinde olup, herhangi bir şekilde plana işlenmemiş bulunan daha
önceden tescilli eski eserler ve bunların çevreleriyle ilgili daha ön-
ce alınmış Kurul kararlarının geçerli olduğu, bu kararlarla 1/1000 öl-
çekli imar planının çekişmesi halinde konunun kurala getirilmesi gerek
tiği belirtilmiştir.
Dava konusu taşınmazla ilgili olarak daha önce alınmış kararların ge-
çerliliğinin Kurulun 24.6.1983 günlü, ... sayılı kararla kabul edilmiş
olması karşısında taşınmazdaki eski eserlerin korunarak yeni yapı ya-
pılmasını öngören kurul kararıyla, taşınmazı park ve çocuk bahçesi ola
rak belirleyen imar planının çelişkili olduğu tartışmasızdır.
Böyle bir durumda ise yine Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulunun 24.6.1983 günlü, 15175 sayılı kararı uyarınca imar imar pla-
nının yapımcı kuruluşların görüşleri ile birlikte Kurula iletilmesi ve
yapılacak inceleme sonucu taşınmazın plandaki durumunun belirlenmesi
gerekirken, bu yola gidilmeksizin taşınmazın park ve çocuk bahçesi ola
rak belirlenmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, uyuşmazlı-
ğın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkın
da karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının incelenme
sine geçilerek yukarıda belirtilen nedenlerle dava konusu işlemin ipta
line karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA