kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İKİNCİ DAİRE 1956 2250 1956 1821 28/06/1956
 
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKÜLLERİYLE SERMAYESİNİN % 51 İNDEN FAZLASI DEVLETE
AİT OLAN BANKALARA AİT ARAÇLARA RESMİ PLAKA TAKILMASI GEREKTİĞİ HK(*)<
Emlak Kredi Bankası talebinde Devlet Şurası Birinci Dairesinin 6.7.949
tarihli bir kararına istinat etmekte ise de, ... Devlet Şurası Birinci
Dairesince 6.7.1949 tarih ve E:26, K:23 sayılı kararla verilip Umumi
Heyetin 11.7.1949 tarih ve 189-190 sayılı kararı ile tasvip olunan ka-
rar 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "Tellallık Resmi" başlık-
lı 25.maddesinde yazılı "resmi daireler" tabirinin hudut ve şumulünün
tayini hakkında ... verilmiş istişari bir karar olup, sırf tellallık
resmine tabi oluşu bakımından ve sadece bu maddedeki resmi daire tabi-
rinin izahını mütezammın olması itibarı ile hadisemizle ilgisi yoktur.
Vekaletin yazısında mevzuubahis 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu-
nun 56.maddesi ise, umumi muvazeneye dahil dairelerle mülhak bütçeli
dairelere, hususi idare ve belediyelere ve 3659 sayılı Kanuna tabi te-
şekkül ve müesseselere ait nakil vasıtalarının, üçüncü şahıslara ika
ettiği zararları, mali mesuliyet sigortasına ait hükümler dahilinde
karşılamak üzere bu daireler tarafından bir fon tesis edilebileceğine
dair olup hangi vasıtaların resmi plaka taşıyacağına dair bir hüküm
taşımadığı görülmüştür.
Mevzuatımızda, resmi vasıtaların hangi makam, daire ve teşekküllerce
ve hangi hizmetler için kullanılacağı, bunların adetlerinin, cinsleri-
nin ne olacağı 3827 sayılı Nakil Vasıtaları Hakkındaki Kanun ve ekleri
ile tesbit olunmuştur.
Bu Kanuna ait 6.5.1940 tarihli Bütçe Encümeni Mazbatasının Kanunun
tanziminde tesbit edilen esasları gösteren kısmının VII.fıkrası "Layi-
hanın başlığı olarak kabul edilen cümlenin mefhumundan da anlaşılacağı
üzere, bu layihanın hükümleri yalnız Devlet dairelerinde kullanılacak
vesaite inhisar etmeyip hususi idare ve belediyelerle amme menfaatine
hadim cemiyetler ve hayır cemiyetleri ile Devletin iştiraki olan gerek
şirket tarzında ve gerek sair suretle idare olunan bütün teşekküllerde
binek otomobillerinin kullanılmasının memnuiyeti ve çalışma mevzuuna
dahil hizmetlerin ifası için istimaline ihtiyaç olan vasıtalar hakkın-
da da bu layiha ile kabul edilen hükümlerin tatbik edilmesi" şeklinde
olup, bu prensibin ifadesi olan Kanunun 6.maddesi "Bu Kanuna bağlı (1)
ve (2) sayılı cetvellerde tasrih edilen zat ve makamlarla 4 ve 5.mad-
delerde yazılı otomobillerden gayri Devletin bütün daire, teşekkül ve
müesseseleri ile hususi idareler, belediyeler, sermayesi Devlet tara-
fından verilen veya sermayesinin en az yarısına Devletin iştiraki bu-
lunan hükmi şahsiyetler, kurumlar ve menfaat temin ettiği müesseseler,
fabrikalar, bankalar ve umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve hayır
cemiyetlerinde zat veya makama mahsus binek otomobili ve diğer binek
vasıtaları kullanılması memnudur." tarzındaki hükmü ile bu Kanuna tabi
daire ve teşekkülleri tereddüde meydan vermiyecek şekilde göstermiş,7.
maddede de "Devletin ve bu Kanunda yazılı teşekküllerin devamlı hiz-
metlerinin başarılabilmesi için kamyon, kamyonet, otobüs, motosiklet,
deniz vasıtaları ve motorsüz diğer vasıtalar kullanılabilir.
Bu hizmetlerin ifası evvelemirde taahhüd sureti ile temin olunur. An-
cak, taahhüd sureti ile ifasına imkan olmadığı veya ifası daha pahalı-
ya mal olacağı anlaşıldığı takdirde birinci fıkrada yazılı vasıtalar
satın alınabilir" hükmü vazedilmiş, 12.maddesi ise, bu Kanunda yazılı
vasıtaların tesbit edilecek şekil, renk ve alamette bir plaka taşıya-
cağı ve bu vasıtalar haricinde hiç bir makam ve şahıs için aynı şekil
ve renkte resmi plaka ve numara verilemiyeceğini tasrih etmiş bulun-
maktadır.
Mezkur Bütçe Encümeni mazbatasının 7. ve Kanunun 6,7 ve 12.maddelerin-
de tasrih olunan vasıtalar arasında bulunan sermayesinin % 51 inden
fazlası Devlete ait müesseselerin vasıtalarına resmi plaka takılması
mecburiyeti karşısında Türkiye Emlak Kredi Bankasına ait vasıtalara da
resmi plaka takılması lazım geleceğine karar verildi.
Genel Kurul: 13.9.1956, E:1956/216, K:1956/242 ONAMA MS/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA