kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1988 207 1987 2254 25/01/1988
 
KAHVEHANE RUHSATI OLAN YERDE BİRDEN FAZLA BİLARDO MASASI BULUNMASI HA-
LİNDE KAHVEHANE ÖZELLİĞİ YİTİRİLDİĞİNDEN, EĞLENCE VERGİSİ SALINMASI
GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Kahvehane ruhsatına sahip bulunan ve kahvehane olarak işle
tilen işyerinde birden fazla bilardo masası ile bilardo oynanması ha-
linde bu işyerinin eğlence vergisine tabi olup olamıyacağına ilişkin
bulunmaktadır.
2464 sayılı Bedediye Gelirleri Kanunun 17.maddesinde bu kanunun 21.mad
desinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde
yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi
olduğu, verginin matrahını belirleyen 20.maddesinin 3.bendinde ise,
biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulubü,
taverna, diskotek, kabare dansing$ bilardo ve masa futbolu salonları
gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için
Belediye Meclislerince takdir edilecek miktarın vergiyi oluşturacağı
hükme bağlanmıştır.
Madde hükmünün incelenmesinden de açıkca anlaşılacağı üzere bilardo o-
yun salonlarının eğlence vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.
Olayda yükümlünün kahvehane ruhsatına sahip işyerinde Yapılan yoklama
neticesinde iki adet bilardo masası ile bilardo oynandığı tespit edil-
miş bulunmaktadır. Kahvehanede birden fazla bilardo bulunması bu işye-
rinin kahvehane özeliğini kaldırarak kanunda yer alan bilardo oyun sa-
lonu hüviyetini kazandıracağından, anlaşmazlık konusu işyeri için eğ-
lence vergisi salınması yerindedir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, tarhiyatın
onanmasına karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA