kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 91 1985 731 27/01/1986
 
DENİZ KENARINDAKİ AHŞAP SUNDURMANIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN LİMAN VE DE
NİZ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU NİTELİKTE
OLDUĞU, ANCAK BU KONUDA YIKMA KARARI VERMEYE BELEDİYELERİN YETKİLİ BU-
LUNDUĞU HK.<
Dava, deniz kenarındaki gazinonun önünde bulunan ahşap sundurmanın de-
niz trafiğini engellediği, ayaklarının çürümesi nedeniyle tehlike arz-
ettiği ve altındaki deniz dolgusunun kokuşma nedeniyle çevreyi rahat-
sız ettiği nedenleriyle yıktırılmasına ilişkin Ege Bölgesi Liman ve De
niz İşleri Müdürlüğü işleminin iptali dileğiyle açılmış olup, İdare
Mahkemesince dava konusu işlemin icrai nitelikte bir işlem olmayıp yık
ma kararı verme yetkisinin belediyelere ait olduğu gerekçesiyle yetki
yönünden iptal edilmiş karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
618 sayılı Limanlar Kanununun 4.maddesinde, liman başkanlığından izin
alınmadıkça deniz kıyılarında iskele, rıhtım, gazino, mağaza v.s.yapı-
lamayacağı, 5.maddesinde limanlar içinde hükümetin tayin ettiği yerler
de deniz kıyısına kazık çakmak ve doldurmak suretiyle tecavüz etmek,
deniz üzerinde kahvehane, yemekhane ve yatakhane benzeri yerler tesis
etmenin yasak olduğu kuralları yer almış, aynı yasanın 11.maddesinde
ise bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerden belirlenen para ce-
zasının alınmasına liman başkanlarının yetkili kılındığı hükme bağlan-
mıştır.
Olayda; Liman Başkanlığınca yapılan kontrolde davacıya ait sundurmanın
bitişiğinde bulunan iskeleye yanaşacak yolcu motorları için engel teş-
kil ettiği, sundurma altında deniz dolgusunun oluşup kirliliğe neden
olduğu, ahşap ayaklarının çürüyerek tehlike arzettiği hususlarının be-
lirlenmesi üzerine dava konusu işlemle yıktırılmasına karar verildiği
temyiz dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.
Liman Başkanlığının yukarıda değinilen 618 sayılı yasa ile belirli hu-
suslara ilişkin olmak koşuluyla tesis ettiği işlemin kesin ve yürütül-
mesi zorunlu nitelikte olmadığından söz edilemez.
Ancak, sözü geçen 618 sayılı Yasanın bu yasa kurallarına aykırı hare-
ket halinde liman başkanlarını sadece para cezası vermeye yetkili kıl-
dığı, yıkıma karar verme yetkisinin ise belediyelere ait olduğu tartış
masızdır.
Bu itibarla, idare Mahkemesince dava konusu işlemin icrai olmadığı yo-
lunda nitelendirilmesinde usul ve yasaya uyarlık görülmemişse de anı-
lan işlemin yetki yönünden iptalinde sonucu itibariyle mevzuata aykırı
lık bulunmamaktadır.
İdare Mahkemesince verilen kararın belirtilen gerekçelerle onanmasına
karar verildi. (MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA