kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 3794 1981 2814 22/06/1982
 
İHBARNAMENİN UMUMİ VEKİL SIFATININ TAŞIMAYAN KİMSEYE TEBLİĞİNDE YASAYA
UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, davacıya gayrimenkul kıymet artışı vergisi borcuna ilişkin ola-
rak tebliğ edilen ödeme emrini onayan İtiraz Komisyonu kararının bozul
ması istemiyle açılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden 1977 yılına ilişkin gayrimenkul kıymet
artış vergisi ve mali denge vergisine ait ihbarnamelerin yükümlünün ve
kiline tebliğ edildiği, süresinde itiraz edilmemesi ve ödenmemesi üze-
rine 6183 sayılı yasa uyarınca ödeme emri düzenlendiği anlaşılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tebliğ yapılacak kimseler" başlığı al
tındaki 94.maddenin 1. fıkrasında, tebliğin mükelleflere, bunların ka-
nuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere
yapılacağı öngörülmüştür.
Dava dosyası içinde bulunan vekaletname ile yükümlü; (...) ye hisseli
gayrimenkulünün satışı ile ilgili işlemlerde yetki verdiği ve vekalet-
namenin genel bir vekaletname olmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda uyşmazlık konusu vergiye ait ihbarnamenin umumi vekil sıfa-
tını taşımayan kimseye tebliği yukarıda sözü edilen madde hükmüne aykı
rıdır.
Bu duruma göre, ihbarnamenin tebliğinin Vergi Usul Kanununa uygun olma
ması nedeni ile kesinleşmeyen amme alacağı hakkında düzenlenen ödeme
emrinin iptali gerekirken, tebliğin usule uygun olduğu gerekçesiyle o-
nayan İtiraz Komisyonu kararında yasaya uyarlık bulunmadığından bozul-
masına, ödeme emrinin resen ve nihai olarak iptaline karar verildi.


MY/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA