kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 2208 1992 2266 27/05/1993
 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BU PLANLARI HAZIRLAMAK VE ONAYLAMAKLA
YETKİLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTENİLEBİLECEĞİ, MEVZİİ
İMAR PLANININ NAZIM İMAR PLANINA AYKIRI OLAMAYACAĞI HK.<
Dava, 1/5000 ölçekli Oran Koridoru Nazım İmar Planının tadili ile Dik-
men 416 öi 843 (eski 417) parsel sayılı taşınmazlar için hazırlanan
mevzii imar planının onanması isteminin, plan teklifinin 1/5000 ölçek-
li nazım imar planı kararlarının tadil etmesi nedeniyle reddine iliş-
kin kararın iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince mahallinde
yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda,
417 parselde yer alan akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanın kullanı-
şının 1/5000 ölçekli Oran Koridoru Nazım İmar Planında konut olarak be
linlenmesinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı, burada
ki akaryakıt istasyonunun kaldırılmasında kamu yararı bulunmadığı be-
lirtildiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planının 417 ilişkin kısmı
ile davacıların bu yönde yaptıkları başvurunun reddi yolundaki işlemin
iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı idareler tarafından temyiz
edilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacıların Çankaya, Dikmen, 416 ve
843 (eski 417) parsel sayılı taşınmazlar için hazırlattıkları mevzi
imar planının tasdiki istemiyle Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğüne mü
racaat ettikleri, bu müracaatlarının Çankaya Belediye Başkanlığınca,
onanlı 1/5000 ölçekli Oran Koridoru Nazım İmar Planına göre 416 no.lu
parselin konut, 843 no.lu parselin de konut, resmi kurum ve sağlık kul
lanımlarına ayrıldığı, teklif planda ise 843 no.lu parselde konut ala-
nının bir kısmında mevcut akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanın
akaryakıt ve servis istasyonu olarak önerildiği, söz konusu plan tekli
finin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını tadil etmesi nede-
niyle değerlendirilemeyeceği belirtilerek reddedilmesi üzerine bu dava
nın açıldığı anlaşılmıştır. Davacıların 1/5000 ölçekli nazım planla il
gili olarak, bu planları hazırlamak ve onaylamakla yetkili idare olan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılmış bir müracatları ve bu
konuda tesis edilen bir işlem bulunmadığından, Çankaya Belediye Başkan
lığınca tesis edilen işlem dayanak gösterilerek 1/5000 ölçekli nazım
imar planının tadili isteminin incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Konunun mevzii imar planı yönünden incelenmesine gelince, 1/5000 ölçek
li nazım imar planında konut alanında kalan bir taşınmazın mevzi plan-
da akaryakıt istasyonu olarak ayrılması 1/5000 ölçekli plana aykırılık
teşkil edeceğinden, davalı idarece tesis edilen işlemde imar mevzuatı-
na aykırılık bulunmamakta olup idare mahkemesince bilirkişi incelemesi
yaptırılmak suretiyle konunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları
ve kamu yararı açısından incelenerek iptal kararı verilmesinde isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Ankara 5.İdare Mahkemesinin,
20.2.1992 günlü, 1992/303 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

ŞT/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA