kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1987 513 1986 590 19/11/1987
 
İŞYERİ AÇMA İZNİ VERİLMİŞ OLAN YERLERİN, YAPI KULLANMA İZNİ ALINMADIĞI
GEREKÇESİYLE KAPATILMASI YOLUNDAKİ UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI
İÇİN, ÖNCELİKLE DAVACININ YAPI KULLANMA İZNİ ALMA VEYA İMAR AFFINDAN
YARARLANMA İSTEMİNE İLİŞKİN İŞLEM DOSYASININ GETİRİLMESİ SURETİYLE BAŞ
VURUNUN SONUÇLANMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Davacıya ait işyerinin açma izni alınıncaya kadar kapatılmasına iliş-
kin kararın iptali isteği ile açılan davada, işyerine 1580 sayılı Bele
diye Yasası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve Belediye Zabı
ta Yönergesi uyarınca verilmiş açma izni bulunması karşısında, bu iz-
nin geçici verilmiş olduğu öne sürülerek, açma izni alınıncaya kadar
işyerinin kapatılması yolunda davalı idarece alınan kararda yasal isa-
bet görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi
kararının bozulması isteminden ibarettir.
1580 sayılı Belediye Yasasının 15.maddesi 3 ve 19.fıkraları ile 2464
sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 81.maddesinde ve ilgili yönetmelik
te belediye sınırları içinde işyeri açmanın belediyenin iznine bağlı
olduğu belirtilmekte ve izin alınmayan işyerinin çalışmasının önlenece
ği kuralı bulunmaktadır.
İşyeri olarak açılacak yerlerin can ve mal güvenliği yönünden öncelik-
le, yapı kullanma izninin bulunması gerekir. Bu koşul aranmadan işyeri
açma izni verilmesi durumunda iş kamu düzeni ile ilgiliyse idarenin ko
şulları sağlanmadan verilmiş olan izni kaldıracağının kabulü gerekir.
Dava dosyasının incelenmesinden davacıya, önce işyeri açma izni veril-
diği, sonradan bu iznin geçici olduğu belirtilerek, yeniden açma izni
alınıncaya kadar işyerinin kapatılmasına ilişkin dava konusu encümen
kararının alındığı, işyerinin bulunduğu bina için yapı kullanma izni-
nin henüz alınmamış olduğu anlaşılmaktadır.
3194 sayılı İmar Yasasının 30.maddesinde tamamlanan yapının yapı izni
ve eklerine uygun olması ve kullanılmasında Teknik yönden sakınca bu-
lunmaması durumunda yapı kullanma izni verileceği, 2981 sayılı İmar
Affıyla ilgili Yasada değişiklik yapılmasına ilişkin 3290 sayılı Yasa
ilede imar affından yararlanmak üzere başvuran kişilerle belediyeye
başvurup, Yeminli Özel Teknik büroya başvurmayan kişilere ait yapıla-
rın belediyece araştırılarak saptanacağı ve değerlendirmesinin belirli
süreler içinde yapılacağı, inşaat ve kullanma izinlerinin verileceği
kuralı bulunmaktadır.
Bu durumda, ilgililerin işyerlerinin bulunduğu binanın tamamı veya sa-
dece kullanılan bölümü için belirtilen yasalar uyarınca yapı kullanma
izni alma veya imar affından yararlanma konusunda ilgili yerlere başvu
rup vurmadıklarının araştırılması yapı kullanma izninin alınamaması-
nın, ilgilinin hiç başvurmamasından mı, yoksa başvurduğu halde, beledi
ye veya yeminli özel büroda işlerin uzamasından mı kaynaklandığının,
işlem dosyası getirtilerek araştırılması gerekir. Dosyanın incelenme-
sinden ilgilinin hiç başvuruda bulunmadığının saptanması durumunda kö-
tü niyetli kişilerin korunması söz konusu olmayacağından, belediyenin
yapı kullanma izni almamakta direnen bu kişilere ait işyerlerini kapa-
tabileceği, ilgililerin imar affı veya kullanma izni almak için başvu-
ruda bulundukları halde belediye veya yeminli özel büronun işlemleri
zamanında yapmaması nedeniyle bir gecikme olmuşsa, bu gecikmede işyeri
sahibinin kusurundan sözedilemeyeceğinden verilmiş olan açma izninin
sadece bu nedenle iptal edilmesinde yasalara uyarlık bulunmasığı açık-
tır.
Bu durumda ilgililerin yapı kullanma izni veya imar affından yararlan-
ma istemlerine ilişkin işlem dosyası getirtilerek, başvurunun sonuçlan
mamasının neden kaynaklandığı araştırıldıktan sonra karar verilmesi ge
rekirken idare mahkemesince dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar ve
rilmesinde usul ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdati Yargılama Usulü Yasasının 49.
maddesi 1.fıkrası uyarınca temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi
kararının bozulmasına ve dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine
karar verildi.
AZLIK OYU:
İmar Yasası uyarınca yapı kullanma izin belgesi almamış yapılara, iş-
yeri açma ruhsatı verilmemesi tabiidir. Davacıya ait işyerinin bulun-
duğu binanın, yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı halde davalı bele
diye tarafından bu işyeri için açma ruhsatı verildiği tartışmasızdır.
İdareler, Yasalara aykırı veya hatalı işlemlerini her zaman kaldırabi-
lirler. Ancak, belediye tarafından verilen ruhsatname uyarınca uzun sü
re çalışmakta olan işyeri için münasip bir süre verilmek suretiyle iş-
yerine yapı kullanma izin belgesi almaları istenmeden ve imar affına
ilişkin mevzuat uyarınca söz konusu yapıya belediye tarafından yapı
kullanma izin belgesi verilip verilemeyeceği araştırılmadan, işyerinin
kapatılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, netice itibariyle yerinde olan mahkeme kararına yö-
nelik temyiz isteğinin reddi gerekeceği oyu ile karara katılmıyoruz.
(DAN-DER; SAYI:70-71)

BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA