kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1998 2571 1996 1891 27/10/1998
 
ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİĞİN 18.VE 19.
MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN KURALLARA AYKIRI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMEL
EĞİTİM PROGRAMI VEYA HAZIRLAYICI EĞİTİM PROGRAMI SONUNDA YAPILAN SI-
NAVLARDA BAŞARISIZ SAYILAN İLGİLİNİN GÖREVİNE SON VERİLMEYECEĞİ HK.<
... Büyükşehir Belediyesinde aday zabıta memuru olarak görev yapan da-
vacının, Hazırlayıcı Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamadı-
ğından bahisle 657 sayılı Yasanın 56.maddesi uyarınca görevine son ve-
rilmesine ilişkin işlemin iptali ve görevine son verildiği tarihten
başlayarak yeniden göreve başlatılacağı tarihe kadar geçen süredeki
özlük hakları ile fazla mesai ücreti de dahil, tüm parasal haklarının
yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açıl-
mıştır.
Ankara 4.idare Mahkemesinin 10.5.1996 günlü, 1996/602 sayılı
kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 55. maddesinde; "Aday
olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile il-
gili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime
ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için
başarılı olmaları şarttır. Temel Eğitim ile Hazırlayıcı Eğitim aynı
kurumda yapılır Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları
ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başba-
kanlıkca hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir." hükmü ile aynı Ya-
sanın 56.maddesinde de;"Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı e-
ğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık,
süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumla-
rı, göreve devamsızlıkları tesbit edilenlerin sicil amirlerinin tekli-
fi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri
kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bil-
dirilir." hükmünün yer aldığı, anılan yasanın 55.maddesi uyarınca Ba-
kanlar Kurulunca çıkarılan Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin
Genel Yönetmeliğin 18.maddesinde; "Temel Eğitimle ilgili programları
ve sınav sorularının hazırlanması maksadıyla Başbakanlık Devlet perso-
nel Başkanlığında bir Temel Eğitim Kurulu kurulur..." kuralının öngö-
rüldüğü, aynı Yönetmeliğin 19.maddesinde de, temel eğitim programları-
nı hazırlama ve hazırlatmanın, programlara paralel olarak Temel Eğitim
sonunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlama ve soruları puanla-
manın, bu program ve sınav sorularını dağıtıma hazır bulundurmak için
gerekli önlemleri almanın, eğitim ve sınavların nerede nasıl yapılaca-
ğına karar vermenin, öğretim ve eğitim elemanlarının seçimi ve sınav
komisyonlarının teşekkül tarzını tespit etmenin Temel Eğitim Kurulunun
görevleri arasında olduğunun belirtildiği, dosyanın incelenmesinden;
... Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinde çalışan aday memurla-
rın eğitim programlarının başlatılmasına esas olmak üzere sözü edilen
Yönetmeliğin 7. ve 9.maddeleri gereğince hazırlanan eğitim programı ve
sınav soruları materyallerinin Devlet Personel Başkanlığından istenil-
mesi sonucunda, adı geçen Başkanlıkça, Genel Yönetmelik uyarınca Temel
Eğitim Ders Notlarının hazırlanması çalışmalarının henüz sonuçlanmadı-
ğı belirtilerek istenilen eğitim programları ile ilgili ders notları
ve sınav sorularının gönderilmesinin mümkün olmadığı, belediyece yürü-
tülecek olan adaylık eğitimleri ile ilgili ders notları ve sınav soru-
larının imkanları dahilinde hazırlanarak uygulama yapılabileceğinin
bildirilmesi üzerine, Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programlarının ...
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yerine getirildiği ve eğitim prog-
ramları sonucunda yapılan sınavlarda başarısız olan ilgililerin görev-
lerine son verildiğinin anlaşıldığı, söz konusu Yönetmeliğin 18.madde-
si uyarınca Devlet Personel Başkanlığında kurulacak Temel Eğitim Kuru-
lunun görevleri arasında, Eğitim programlarını ve bu programlara para-
lel olarak temel eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait soruları ha-
zırlamak ve puanlamak hususlarına yer verildiği, temel eğitimle ilgili
görevlerin yerine getirilmesi yetkisinin "Temel Eğitim Kuruluna" ait
olduğu, dolayısıyla 1983 yılında yürürlüğe konulan ve yürütülmesi Ba-
kanlar Kuruluna ait olan Genel Yönetmeliğin, Devlet Personel Başkanlı-
ğına tanıdığı yetkilerin bu kurum dışında bir başka kuruma kullandı-
rılmasının mümkün olmadığı, diğer bir anlatımla, aday memurların temel
eğitimleri ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığınca yerine ge-
tirilmesi zorunlu hususların, yetki devrinde bulunmak suretiyle ilgili
kamu kuruluşlarına bırakılmasının sözüedilen Yönetmelik ve genel hukuk
ilkeleriyle bağdaşmayacağı, öte yandan, temel eğitim, hazırlayıcı eği-
tim ve staj dönemlerinden oluşan adaylık dönemi içinde tüm programla-
rın belirtilen kurallara uygun yürütülmemesinin sorumluluğunun aday
memurlara yükletilemeyeceği, nitekim kurallara uygun yapılmayan Temel
Eğitim programından sonra Hazırlayıcı Eğitim programına alınan aday
memurların başarı oranının çok düşük kalması karşısında öngörülen eği-
tim programlarının yeterince sağlıklı ve amacına uygun olarak gerçek-
leştirildiğinden sözedilemeyeceği, bu durumda, Yönetmelikte öngörülen
kurallara aykırı gerçekleştirilen Temel Eğitim programı veya Hazırla-
yıcı Eğitim programı sonunda yapılan sınavlarda başarısız sayılarak a-
daylık süresi içinde görevlerine son verilmesine ilişkin işlemde huku-
ka ve mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin
iptaline; hukuka aykırılığı saptanan idari işlem nedeniyle, uğranılan
zararın, işlemi tesis eden idare tarafından tazmin edilmesi Anayasanın
125. ve 2577 sayılı Yasanın 28.maddesinden kaynaklanan bir zorunluluk
olduğu gerekçesiyle, davacının görevine son verildiği tarihten yeniden
eski göreve başlatılacağı tarihe kadar geçen sürede yoksun kaldığı
fazla mesai ücreti de dahil tüm parasal haklarının dava tarihinden i-
tibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte idarece davacıya ödenmesi-
ne, özlük haklarına ilişkin istemin ise, davacının henüz adaylık süre-
sini tamamlamamış olması ve memuriyet statüsüne girip girmeyeceğinin
kesin olmaması karşısında asli memurluğa atanmasından önce derece ve
kademe gibi özlük haklarının bu aşamada verilme olanağının bulunmadığı
gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. Ankara 4.İdare Mahkemesince verilen 10.5.1996 günlü,
1996/602 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:99)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA