kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1982 2453 1982 384 07/12/1982
 
İHRACATÇIDAN İLGİLİ MEVZUATA GÖRE TAHSİL OLUNAN DESTEKLEME VE FİYAT
İSTİKRAR FONU PRİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN İHRACATA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜ-
NÜN İDARECE İHRACATÇIYA İADESİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, davacının ihraç etmek istediği 1000 ton kırmızı iç mercimeğin
tescili sırasında 7/13938 sayılı kararname uyarınca bu eşya için des-
tekleme ve fiyat istikrar fonu primi olarak tahsil olunan 800.000 li-
ranın ihracatın gerçekleşmeyen 650 tonluk kısmına tekabül eden 520.674
40 lirasının iade edilmesinden sonra iade edilen meblağların ilgililer
den geri istenmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü
dürlüğünce İhracatçı Birliklerine yapılan 2.10.1981 gün ve 19.600/4752
sayılı işlem ile bu işlemin gereği olarak İhracatçı Birliklerince dava
cıya tebliğ edilen 7.10.1981 gün ve 4585 sayılı işlemin iptali istemiy
le açılmıştır.
Davalıların süre ve husumet def'ileri yerinde bulunmıyarak işin esası-
na geçildi:
2.10.1977 gün ve 16072 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe
giren İhracatçı Birlikleri Statülerinde değişiklik yapılmasına ilişkin
7/13938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İhracatçı Birlikleri statüle-
rine bir ek madde eklenmesine ilişkin 1.maddesi, madde politikasının
takibi ve fiyat istikrarı yönünden piyasanın düzenlenmesi ve birlikle-
rin diğer amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu birliklerin yöne-
tim kurullarınca alınacak ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kararlar
çerçevesinde, birliklerin iştigal konusuna giren maddelerin ihracı sı-
rasında, bu maddelerin beher kilo veya kıymetinden alınacak paralarla
ayrıca bir fon teşkil edebilecekleri ve Ticaret Bakanlığının gerekti-
ğinde bu fonla ilgili olarak birliklere talimat verebileceği kuralını
getirmiştir.
Ayrıca madde politikasının takibi ve fiyat istikrarı yönünden piyasa-
nın düzenlenmesi olarak tesbit edilen fonun kuruluş amacı aynı madde-
nin son fıkrası ile açıklanarak bu fonda toplanacak paraların nereler-
de kullanılacağı belirtilmiştir.
Maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere fon ihraç edilen maddelerin ihra
cı sırasında alınacak paralarla oluşturulacaktır. İhracat presedürünün
ise malın alıcının eline ulaşması ve bedelinin Merkez Bankası veya yet
kili banka tarafından satıcıya Türk Lirası olarak ödenmesi ile tamamla
nacağı tartışmasızdır. Dolayısıyle fonun konusunu oluşturan maddelerin
fiili ihracı sonunda ve bu ihracat nedeniyle alınacak paralarla oluştu
rulmasının esas alındığını kabul etmek gereklidir.
İhraç edilmek istenen fon kapsamına giren maddeler için önceden tescil
alınması sadece bir ihracat taahhüdünden ibaret olup bu aşamada tahsil
olunan fon priminin, fonun 7/13938 sayılı karar ile tesbit edilen kay-
nağından (ihrac edilen maldan) tahsil edilmiş olduğunu kabul etmek müm
kün değildir. Durum böyle olunca taahhüd aşamasında tahsil edilen prim
in bu taahhüdün gerçekleşmiyen bölümü için taahhüd edene iadesi gereke
cektir.
Nitekim 25.1.1980 tarihinde yürürlüğe girerek 7/13938 sayılı kararname
yiyürürlükten kaldıran 25 sayılı karar aynı amaçlarla fakat farklı bir
kullanım biçimi öngörerek bu fon'da toplanacak paralar için yapılacak
kesintilerin ihracat bedeli dövizlerin Türk Lirası karşılıklarının ih-
racatçıya ödenmesi sırasında yapılmasını kabul ederek fiili ihraç koşu
lunu teyit etmiştir. 7/13938 sayılı kararname ile oluşturulan fonun
kaynağının fiili ihraç değil taahhüd aşaması olduğu kabul edilemez.
Bu durum karşısında, ihracat taahhüdünün gerçekleşmeyen kısmı için
7/13938 sayılı kararın yürürlükte bulunduğu sırada davacıya iade edi-
len fon priminin davacıdan geri istenmesine ilişkin dava konusu işlem-
lerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi.


(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA