kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1998 163 1997 142 20/01/1998
 
SÜREKLİ İŞLEYEN ORTAKLAR CARİ HESABI NEDENİYLE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITI-
MINDAN BAHSEDİLEMEYECEĞİ HK.<
Davacı kurumun 1994 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu örtülü kazanç
dağıttığı ileri sürülerek bulunan matrah farkı üzerinden re'sen kurum-
lar vergisi ve geçici vergi salınıp, kaçakçılık cezası kesilmiştir.
Eskişehir 2.Vergi Mahkemesi 25.10.1996 günlü ve 1996/266 sayılı kara-
rıyla; davacı kurumun en çok paya sahip ortağının cari hesabında bulu-
nan paraya herhangi bir faiz hesaplanmaması nedeniyle olayda örtülü
kazanç dağıtımının varlığının kabulü gerektiği, ancak geçici vergi as-
lının aranmasının mümkün olmadığı ve matrah farkının defterlerden bu-
lunmuş olması nedeniyle yapılan tarhiyata kaçakçılık cezası kesileme-
yeceği gerekçesiyle vergi aslına yönelik davanın reddine, geçici vergi
aslının kaldırılmasına ve kaçakçılık cezalarının kusura çevrilmesine
karar vermiştir. Davacı kurum, örtülü kazanç dağıtımının sözkonusu ol-
madığını, Vergi Dairesi Müdürlüğü, kesilen kaçakçılık cezalarının ye-
rinde olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.
Olayda, davacı kurumun büyük oranlı hissesine sahip ortağın ca-
ri hesabına aktarılan paralara faiz yürütülmemesi nedeniyle örtülü ka-
zanç dağıtıldığı ileri sürülerek re'sen tarhiyat yapılmıştır. Dosyanın
incelenmesinden, davacı kurumun büyük paylı ortağı olan ...'in cari
hesabında 71 adet işlem olduğu, bu işlemlerden 26 adedinin borç, 45 a-
dedinin ise alacak şeklinde işlendiği ve cari hesabın sürekli hareket
halinde olduğu görülmektedir. Bu durum, ortağın şirketin kasası gibi
hareket ettiği yönündeki davacı iddiasını haklı kılmaktadır. Ortaklar
cari hesabı sürekli hareket halinde olduğu ve verilen paralar ortağın
üzerinde uzun süre hareketsiz olarak kalmadığı için, olayda herhangi
bir örtülü kazanç dağıtımından söz edilmesi de mümkün değildir. Ortak
hesabına aktarılan bir para nedeniyle örtülü kazanç dağıtımından söz
edilebilmesi için, ortağa verilen paranın uzun süre faizsiz olarak
kullanılması gerekmektedir.
Bu durumda sürekli işleyen ortaklar cari hesabı nedeniyle örtü-
lü kazanç dağıtıldığı iddiasıyla kısa vadeli kredi faiz oranları esas
alınarak yapılan tarhiyatta ve bu tarhiyata karşı açılan davanın kıs-
men reddine dair mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Bu nedenle, davacı kurum temyiz isteminin kabulüyle Eskişehir
2.Vergi Mahkemesinin 1996/266 sayılı kararının bozulmasına Vergi Dai-
resi Müdürlüğü temyiz isteminin reddine, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:97)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA