kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1990 3589 1990 118 21/11/1990
 
TÜRK TİCARET KANUNUNUN 152.MADDESİ UYARINCA, ANONİM ŞİRKET, NEV'İ DE-
ĞİŞEN KOLLEKTİF ŞİRKETİN BÜTÜN HAK VE VECİBELERİ, ALACAK VE BORÇLARI
İLE DEVAMI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN VE KOLLEKTİF ŞİRKETİN VERGİ DAİRE-
SİNE OLAN BORCU AYNEN ANONİM ŞİRKETE GEÇMİŞ BULUNDUĞUNDAN ANONİM ŞİR-
KETİN DAVA AÇMA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU HK.<
İstem; ... ve ortakları adına kayıtlı arsanın Kollektif Şirketine aynı
sermaye olarak konulması nedeniyle önceden alınmayan Tapu Harcının
sonradan yükümlü şirketten ağır kusur cezalı olarak istenmesi üzerine
açılan davayı ehliyet yönünden reddeden vergi mahkemesi kararının yü-
kümlüce bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanununun 152.maddesinde; Bir ticaret şirketinin nev'inin
diğer bir ticaret şirketi nev'ine çevrilmesinin kanunda aksine hüküm
olmadıkça yeni nev'e ait kuruluş merasimine tabi olacağı, böylece yeni
nev'e çevrilen şirketin eskisinin devamı olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu yasa hükmüne göre nev'i değiştirme halinde, şirketin hak ve borçla-
rında bir değişikliğin meydana gelmeyeceği, bu borç ve alacakların ye-
ni şirkete aynen geçeceği ancak dış şeklinde ve iç bünyesinde bir de-
ğişiklik olacağı, yani kısaca yeni şirketin eskisinin devamı olacağı
kuşkusuzdur.
Uyuşmazlık konusu olayda yükümlü şirketin 1976 yılında kollektif şir-
ket olarak kurulduğu, 1987 yılında bu şirketin anonim şirket haline
dönüştüğü, anonim şirket haline dönüşmeden önce kollektif şirket or-
taklarının sahip oldukları taşınmaz kollektif şirkete aynı sermaye
olarak koymaları nedeniyle kollektif şirket adına ağır kusur cezalı
tarhiyat yapıldığı, buna ilişkin ihbarnamelerin, tebligat sırasında
kollektif şirketin bulunmaması sebebiyle anonim şirkete tebliğ edil-
mesi üzerine anonim şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açıldı-
ğı, mahkemenin de açılan davayı ehliyet yönünden reddettiği anlaşılmış
olup, yukarıda bahsi geçen yasa hükmü uyarınca anonim şirket, nev'i
değişen kollektif şirketin bütün hak ve vecibeleri, alacak ve borçları
ile devamı niteliğinde olduğundan ve kollektif şirketin vergi dairesi-
ne olan borcu aynen anonim şirkete geçmiş bulunduğundan anonim şirke-
tin dava açma ehliyetinin olduğunu kabul etmek gerekecektir.
Bu itibarla Anonim Şirket tarafından açılan davada, mahkemece işin
esasının incelenmesi gerekirken uyuşmazlığın ehliyet yönünden reddinde
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle yükümlü temyiz isteminin kabulüne, Vergi Mahkeme-
si kararının bozulmasına, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine ka-
rar verildi.
(DAN-DER, SAYI:82-83) (MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA